Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestní odpovědnost právnických osob
Název práce v češtině: Trestní odpovědnost právnických osob
Název v anglickém jazyce: The criminal liability of legal persons
Klíčová slova: Právnické osoby, trestní odpovědnost, trestní řízení
Klíčová slova anglicky: The legal persons, criminal liability, criminal proceedings
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2012
Datum zadání: 20.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2012
Datum a čas obhajoby: 05.12.2013 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK č. 309/III. p.
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:08.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2013
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce pojednává o novém institutu, který byl zaveden do českého trestního práva, o trestní odpovědnosti právnických osob. Do přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim mohla být pachatelem trestného činu pouze osoba fyzická, člověk. Od 1.1.2012, kdy vstoupil v výše uvedený zákon v platnost, se trestného činu může dopustit vedle osoby fyzické i osoba právnická. První část této práce je zaměřena na definování pojmů právnická osoba a trestní odpovědnost. V další části je pak rozebírána zahraniční právní úprava, na které je vidět rozdílné pojetí a zakotvení odpovědnosti právnických osob. V neposlední řadě je rozebírán nově přijatý zákon, spolu s autorčinými návrhy de lege ferenda a popisu využití nového institutu v praxi.
V České republice se první diskuse o zavedení trestní odpovědnosti rozpoutaly už ve dvacátých a třicátých letech minulého století. V prvopočátcích byla myšlenka zavedení trestní odpovědnosti právnických osob odmítána, avšak s odstupem času a s rozvojem kriminality páchané prostřednictvím právnických osob se zakotvení trestů a sankcí právnickým osobám již nezdálo jako nemyslitelné. Přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob dostála Česká republika svých závazků, které jí vyplývaly z mezinárodních smluv a evropského práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis discusses the new institute, which was introduced in the Czech criminal law, the criminal liability of legal persons. Until the adoption of the law on criminal liability of legal persons and proceedings against them, could be the perpetrator of the crime only an individual person. From 1st January 2012, which came above the law in force, the offense can be committed by persons in addition to physical and legal person. The first part is focused on defining the term of a legal person and criminal liability. The next section is then analyzed foreign legislation, which is to see the different concepts and embedding corporate liability. Finally, it analyzes the new act, along with the author´s proposals de lege ferenda a description of the use of the new institute in practice.
In the Czech Republic, the first discussions about the introduction of criminal liability unleashed already in the twenties and thirties of the last century. In the very beginning the idea of introducing criminal liability of legal persons rejected, but with the passage of time and the development of crime committed by legal persons anchoring penalties and sanctions to those already seemed as unthinkable. The adoption of the law on criminal liability of legal persons Czech Republic live up to their commitments to it arising from international treaties and European law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK