Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ideologické základy americké zahraniční politiky: liberalismus Johna Locka
Název práce v češtině: Ideologické základy americké zahraniční politiky: liberalismus Johna Locka
Název v anglickém jazyce: The Ideological Foundations of American Foreign Policy: John Lock's liberalism
Klíčová slova: Americká zahraniční politika, ideologické základy, realismus, idealismus, izolacionismus, expanzionismus, Monroeova doktrína, Bushova doktrína
Klíčová slova anglicky: American foreign policy, ideological foundings, realism, idealism, isolationism, expansionism, Monroe doctrine, Bush doctrine
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.02.2012
Datum zadání: 05.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Od práce očekávám, že nabídne základní přehled a charakteristiku vývoje americké zahraniční politiky jak v rovině faktografické, tak v rovině ideologické. Soustředěním se na spor realismu s idealismem se pokusím osvětlit vzájemný vztah dvou významných myšlenkových proudů, které měly na americké myšlení o zahraniční politice zásadní vliv v průběhu její historie. Očekávám, že rovina izolacionismus-expanzionismus zase ukáže střet mezi praktickou a ideologickou politikou, na ní tedy půjde velice dobře pozorovat myšlenkový vliv „otců zakladatelů“ a způsob, kterým ovlivňuje zahraničně politická rozhodnutí a jejich rétoriku.
Přínos práce bude v tom, že ukáže, zda panuje v americkém diskursu kontinuita myšlenek, zda stále stojí na myšlenkovém základu raných Spojených států. Toto zjištění může být užitečné pro pochopení americké zahraniční politiky jako celku, pro její lepší uchopení a snazší vykládání jejích cílů i v současné době.
Seznam odborné literatury
ADLER, J. M. (ed.) (1974) The Annals of America, Vol. 4 : 1797-1820, Domestic Expansion and Foreign
Entanglements. Chicago
BARŠA, P. (2003): Hodina impéria: zdroje současné zahraniční politiky USA. Brno
BARŠA, P. (2008): Anarchie a řád ve světové politice. Praha
BARŠA, P (2007): Síla a rozum: Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Praha
BRZEZINSKI, Z. (2008) America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy.
New York.
FERGUSON, N. (2006): Colossus : vzestup a pád amerického impéria. Praha
HUNTINGTON, S. (2005): Kam kráčíš Ameriko? : krize americké identity. Praha
JAY, J.; HAMILTON A.; MADISON J. (1994) Listy federalistů. Olomouc
JOHNSON, L .K. (1994) America As a World Power: Foreign Policy in a Constitutional Framework. New
York.
KAGAN, R. (2008): Nebezpečný národ: Zahraniční politika USA 1700-1900. Praha
LOCKE, J. (1992) Druhé pojednání o vládě. Praha
PAINE, T. (1984): Common Sense. New York
TINDAL, G. B.; SHI D. E. (2008) Dějiny spojených států amerických. Praha
TOCQUEVILLE, A. de (1992) Demokracie v Americe I. a II. Praha
Předběžná náplň práce
Kontext tématu:

Vznik Spojených států amerických je historicky ojedinělým úkazem. Prohlášení nezávislosti na základě myšlenky rovného práva všech lidí daného přirozeným zákonem, bylo v době kvetoucího evropského absolutismu rozhodně revolučním krokem. Zároveň tím americký politický diskurs získal silný normativní náboj, který ovlivňoval myšlení kolonistů ve všech sférách veřejného života. Myšlenky obsažené v deklaraci nezávislosti se charakterizovaly jako univerzální, tedy překračující světské státní zřízení a aplikovatelné na veškeré lidstvo. Tyto principy ovlivňovaly americký pohled na okolní svět, tedy i na tvorbu zahraniční politiky. Otázkou je, zda je možné nalézt myšlenkové základy americké zahraniční politiky napříč její historií od jejího vzniku až do nedávné minulosti.

Výzkumný problém:

Problém, kterým se budu zabývat, je nalezení ideových principů, které od vzniku Spojených států tvoří základ jejich zahraničně-politických opatření. Zajímá mě tedy ideová kontinuita v americké zahraniční politice, otázka, zda lze pozorovat vliv myšlenek „otců zakladatelů“ v zahraničně-politických agendách napříč historií Spojených států, nehledě na diverzitu jednotlivých praktických opatření.
V práci se budu soustředit na kořeny americké státnosti, myšlenky „otců zakladatelů“ a na dvě historická období americké zahraniční politiky a to na období Monroeovy doktríny a na dobu vlády George W. Bushe. U posledních dvou jmenovaných období se budu soustředit na jejich rozbor ve dvou rovinách. První z nich je rovina realismus-idealismus, respektive vztah mezi praktickými ohledy zahraničně politických rozhodnutí a jejich ideologickým základem. V druhé rovině se budu zabývat vztahem izolacionismus-expanzionismus, který je v americkém politickém diskursu nejednoznačný a způsobuje značné pnutí mezi ideou a výkonem zahraniční politiky.
Předpokládám, že tento rozbor ukáže rozdíly mezi výkonem zahraniční politiky a jejími ideologickými východisky, avšak že bude možné najít průsečík obou doktrín, který bude možné porovnat s původními myšlenkami „otců zakladatelů“.

Metodologie:

Zprvu stanovím základní teoretický rámec zmíněných dichotomií realismus-idealismus a izolacionismus-expanzionismus včetně toho, jak jsou chápány v americkém kontextu, jak se s časem vyvíjely a co znamenají pro výkon zahraniční politiky.
Poté rozborem odborné literatury a základních listin popíši kořeny americké státnosti – základní kameny, na kterých byl nový stát vystavěn a principy, které jsou pro něj klíčové a kterými se vymezil proti britské nadvládě a evropskému absolutismu.
Krátkým přehledem nejvýznačnějších momentů v americké zahraniční politice načrtnu stručný historický rámec vývoje americké zahraniční politiky s ohledem na geopolitické i vnitropolitické události.
V další části se budu věnovat rozboru dvou zmíněných období americké zahraniční politiky ve vytyčeném teoretickém rámci. Poté se pokusím označit momenty z obou období, které jsou z hlediska ideologie podobné. Porovnáním s původní analýzou americké státnosti budu konstatovat, zda zasahují kořeny amerického myšlení o státě do jejich mezinárodních agend v různých obdobích její historie a zda jsou tyto principy neměnné a shodují se i v odlišných pojetích výkonu mezinárodní politiky.
Při analýze Monroeovy doktrínu a období vlády George W. Bushe budu čerpat ze sekundární odborné literatury, oficiálních vládních listin a z přepisů veřejných projevů amerických státníků.

Předpokládaná struktura práce:

1) Úvod – vymezení tématu práce, představení výzkumného problému
2) Vymezení teoretického rámce
3)Analýza kořenů americké státnosti
3.1) Vize USA ve světě – způsob, jakým se USA vymezily v tehdejším mezinárodním prostoru
3.2) Úloha Spojených států – prvek poslání
4) Stručný historický přehled základních mezníků americké zahraniční politiky
5)Monroeova doktrína
5.1) Zasazení do dobového kontextu
5.2) Analýza ve stanoveném teoretickém rámci
6) Doktrína George W. Bushe
6.1) Zasazení do dobového kontextu
6.2) Analýza ve stanoveném teoretickém rámci
7) Porovnání výsledků
7.1)Porovnání výsledků analýzy Monroeovy a Bushovy doktríny
7.2)Srovnání výsledků analýzy s americkými ideologickými kořeny
7.3) Shrnutí výsledků
8) Závěr
8.1) Diskuze nad výsledky práce – ověření hypotézy
8.2) Rekapitulace výsledků práce - závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK