Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přejímky z francouzštiny v současné bulharštině
Název práce v češtině: Přejímky z francouzštiny v současné bulharštině
Název v anglickém jazyce: French Lexical Borrowings in Conterporary Bulgarian Language
Klíčová slova: lexikologie, lexikální přejímky z francouzštiny, současná bulharština, adaptace, asimilace, sémantika, sémantická pole, sémantické odchylky, morfologie, fonetika, transkripce, transliterace, derivace, Mezinárodní organizace frankofonie
Klíčová slova anglicky: lexicology, french lexical borrowings, contemporary bulgarian language, adaptation, asimilation, semantics, semantic fields, semantics diviations, morfology, fonetics, transcription, translitteration, derivation, International organization of the Francophonie
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2012
Datum zadání: 15.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.11.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Božana Niševa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce je zkoumání lexikálních jednotek francouzského původu v současné spisovné bulharštině. Cílem práce je zmapování francouzských přjímek z hlediska sémantického a popis jejich adaptace a asimilace do současného jazykového systému bulharštiny. Materiál výzkumu vychází z Bulharského slovníku cizích slov (Пернишка, Е. и кол. Речник на чуждите думи в българския език.Наука и изкуство, София 2007), excerpované lexikální jednotky budou zkoumány metodou sondy, následně srovnány s oboustranným překladovým slovníkem francouzsko-bulharským (Попова-Велева, И. Френско-български и българскo- френски речник. Велико Търново 2004) a sémantickými definicemi lexikálních jednotek ve výkladových slovnících francouzských a bulharských. Hypotézou práce je tvrzení, že francouzské přejímky zaujímají specifické postavení v současném bulharském slovníku, a to svojí četností, morfologickými specifiky a především úzce specifikovatelnými sémantickými okruhy, které souvisí s kulturně-společenským vývojem Bulharska.
Důležitou součástí výzkumu je probádání historických, sociálních a kulturních příčin tohoto jevu s počátky v 19. století a záležitosti členství Bulharska v Mezinárodní organizaci frankofonie (OIF).
Seznam odborné literatury
Бояджиев, Б. Българска лекцикология. Наука и изкуство, София 1986
Бояджиев, С. За лексиката от чужд произход в книжовния български език. ИИБЕ, кн. ХІХ, 1970
Бояджиев, Т. Заемане на чужди думи и борбата срещу тях. – В: Въпроси на езиковата култура. Библиотека Родна реч омайна. Издателство Народна просвета, София, 1972
Бояджиев, Т., Куцаров, И., Пенчев, Й.: Съвременен български език. София 1998
Български етимологичен речник
Български тълковен речник
Цонев, Б. Българска семантика. История на българския език. София 1984
Čermák, F. Lexikon a sémantika. NLN, Praha 2010
Černý, J., Holeš, J., Sémiotika. Portál, Praha 2004
Гетова, Е. Журналистически езици на възраждането (българо-френски контексти). Фабер, Велико Търново 2005
Gladkova, H., Likomanova, I.: Jazykovaja situacija. Istoki i perspektivy. Praha 2002 Куцаров, И. Теоретична граматика на българския език: Морфология. Издателство Паисий Хилендарски, Пловдив 2007
Littera skripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Дфн Василка Радева. СУ Св. Климент Охридски, София 2005
Пашов, П.: Практическа българска граматика. София 1989
Пернишка, Е. и кол. Националният език в условията на чуждо влияние и глобализация. София 2006.
Пернишка, Е. и кол. Речник на чуждите думи в българския език. Наука и изкуство, София 2007
Пернишка, Е. и кол. Светът на речника. Светът в речника. Слово, Велико Търново 2006
Попова-Велева, И. Френско-български и българск- френски речник. Велико Търново 2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK