Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pojem genocídy v medzinárodnom práve
Název práce v jazyce práce (slovenština): Pojem genocídy v medzinárodnom práve
Název práce v češtině: Pojem genocidy v mezinárodním právu
Název v anglickém jazyce: The term genocide in international law
Klíčová slova: genocída, medzinárodné právo
Klíčová slova anglicky: genocide, international law
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2012
Datum zadání: 19.12.2012
Datum a čas obhajoby: 25.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2017
Oponenti: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vo svojej práci sa chcem zaoberať pojmom genocídy v medzinárodnom práve, jednak histórou vývoja pojmu a jeho konečnou kodifikáciou v medzinárodnom práve. Zaoberať sa týmto pojmom chcem v teoretickej rovine charakteristiky definície podľa Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ako aj v rovine praktickej pri hľadaní relevantných rozhodnutí medzinárodných tribunálov Rwandy a Juhoslávie. Na záver práce chcem spomenúť históriu vzniku genocídy v Juhoslávii, Rwande a Kambodži a charakterizovať tribunály a súdy, ktoré mali vyšetrovať a trestať genocídu na konkrétnom území. Priestor chcem tiež venovať Medzinárodnému trestnému súdu a úprave genocídy v tuzemskom práve.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis, I would like to explore term of genocide in international law, history of the term and its coining and his final codification in international law. I want to explore genocide theoretically in analysis of the definition of genocide according to Genocide Convention and also in judgements of the international crime tribunals of Rwanda and former Yugoslavia. At the end of the thesis, I would like to mention history of genocide in former Yugoslavia, Rwanda and Cambodia and characterize tribunals and courts which were established to investigate and punish genocide in their respective jurisdiction. I will also characterize International Crime Court and laws punishing genocide on national level.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK