Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Analýza potřeb uživatelek návykových látek v Praze
Název práce v češtině: Analýza potřeb uživatelek návykových látek v Praze
Název v anglickém jazyce: The Needs Analysis of women who use drugs in Prague
Klíčová slova: Drogy – ženy, uživatelky drog – potřeby uživatelek drog – gender problematika
Klíčová slova anglicky: Drugs – women, female users of drugs – needs of female users of drugs – gender issue
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2012
Datum zadání: 01.03.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2, uč. 2.17
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. Barbara Janíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním tématem diplomové práce jsou ženy – uživatelky návykových látek. V této práci budou zmapovány dostupné studie zabývající se touto skupinou, definuji specifiky užívání nelegálních návykových látek u žen, gender problematiku a představím „drogové programy“ speciálně pro ženy jak ve světě, tak i pokusy v České republice. V této práci se zabývám třemi kategoriemi žen: ženy uživatelky, těhotné uživatelky, matky - uživatelky.Cílem práce je zjistit, jaké jsou potřeby uživatelek návykových látek ve skutečnosti, jak moc se nabízené služby setkávají s potřebami této skupiny, co v systému péče chybí. Výsledkem práce bude doporučení, jaké služby by ženy uvítaly, aby jejich potřeby byly uspokojeny. Jaké služby nabízet, aby ženy byly více v kontaktu se zařízením, jak eliminovat nechtěná těhotenství, popř. jak pomoci ženám – uživatelkám, aby mohli mít ve své péči děti. Součástí práce jsou i příklady dobré praxe zařízení ve světě a formy péče o tuto skupinu.Výsledky výzkumu budou sesbírány formou polostrukturovaného interview s uživatelkami nelegálních návykových látek v Praze – klientkami kontaktních center, terénní práce a pokusím se i formou snowball metody proniknout i do skryté populace žen – uživatelek. Dále bude proveden rozhovor s 3 pracovníky adiktologických služeb, kteří se této tématice věnují.
Předběžná náplň práce
Hlavním tématem diplomové práce jsou ženy – uživatelky návykových látek. Jsou zde zmapovány studie zabývající se touto skupinou, definována specifika užívání nelegálních návykových látek u žen, gender problematika a jsou představeny „drogové programy“ speciálně pro ženy v České republice resp. v Praze. Práce se zabývá třemi kategoriemi žen: ženy - uživatelky, těhotné uživatelky, matky - uživatelky.
Cílem práce je zjistit, jaké jsou potřeby uživatelek návykových látek, jak moc se nabízené služby setkávají s potřebami této skupiny, co v systému péče chybí. Výsledkem budou doporučení, jaké služby by ženy uvítaly, aby jejich potřeby byly uspokojeny, jaké služby nabízet, aby ženy byly více v kontaktu se zařízením, jak eliminovat nechtěná těhotenství, popř. jak pomoci ženám – uživatelkám, aby mohly mít děti ve své péči.
Podklady pro výzkum byly sesbírány formou polostrukturovaného interview s uživatelkami nelegálních návykových látek v Praze – klientkami kontaktních center, formou terénní práce. Dále byl proveden rozhovor se třemi pracovníky adiktologických služeb, kteří se této tématice věnují.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main subject of the dissertation are women – users of addictive substances. The dissertation charts previous studies that are dealing with this specific group, defines specifics of using illegal addictive substances by women, deals with gender issues and presents „drug programs“ for women in Czech Republic or Prague. There are four categories in the dissertation: women as users, pregnant users, mothers as users.
The major purpose of the dissertation is to find out, which needs belong to female users of addictive substances, how offered services corespond to these needs and what is missing within care system. As a result the dissertation suggests appropriate services for female users so that their needs would be satisfied, which services should we offer so that female users would be more in contact with care facility, how should we eliminate unwanted pregnancy or how could we help female users to have children in their own care.
Material for the study were gathered through field work by semistructured interview with female users of illegal addictive substances in Prague – clients of drug services. Another information was acquired through an interview with three employees of drug services interested in the same issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK