Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bakalářská práce jako pohyblivý cíl
Název práce v češtině: Bakalářská práce jako pohyblivý cíl
Název v anglickém jazyce: Bachelor Thesis as a Movable Target
Klíčová slova: Bakalářská práce, vysoké školství, terciární vzdělávání, masifikace, humanitní vědy, kritéria kvality, Boloňský proces, Bílá kniha terciárního vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Bachelor thesis, higher education, tertiary education, massification, humanities, quality criteria, Bologna process, White Paper on Tertiary Education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2012
Datum zadání: 14.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady platné pro vypracování bakalářských prací v rámci FHS UK.
Seznam odborné literatury
Krámský, D. Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec: Bor, 2007
Coffey, A., Attkinson, P. Making sense of qualitative data. Thousand Oaks: Sage Publications 1996.
Prudký, L., Pabian, P., Šima, K. České vysoké školství: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009. Praha: Grada 2010.
Matějů, P., B. Řeháková, N. Simonová, 2006. Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. S. 285-312. In(Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Eds. P. Matějů, J. Straková. Praha: Academia.
Voříšek, P. Vliv masifikace terciárního vzdělávání na uplatnění absolventů: Diplomová práce. Praha 2008
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce s názvem Bakalářská práce jako pohyblivý cíl se zabývá problematikou
bakalářských prací na humanitně zaměřených fakultách v České republice. V zájmu
důstojné existence humanitních věd bychom měli zkoumat nejen jejich často diskutovaný
smysl, ale i požadavky a kvalitu bakalářských prací, jež jsou cílem studia a vizitkou
studenta i vysoké školy. Cílem mého výzkumu je tedy zjistit, jak je v současnosti pojem
bakalářská práce chápán na vybraných fakultách s humanitními obory a najít případné
shody či rozpory v požadavcích na tyto práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis titled Bachelor thesis as a movable target looks into issues of Bachelor
theses at humane focused faculties in the Czech Republic. In the interest of respectable
existence of humanities we should investigate not only their frequently discussed
meaning, but also the requirements and quality of Bachelor theses which are the goal of
studying and serve as an advert of both student and university. The objective of my
research is thus to find out how in the present is the term Bachelor thesis understood at
the chosen faculties with humane subjects and to discover potential congrugences or
divergences of the requirements on these theses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK