Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 329)
Detail práce
  
Proměnlivost druhu Urtica dioica na území ČR
Název práce v češtině: Proměnlivost druhu Urtica dioica na území ČR
Název v anglickém jazyce: The variability of the species Urtica dioica in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2013
Datum zadání: 23.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2014
Oponenti: RNDr. Petr Vít, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá) je notoricky známý taxon, avšak jeho značná variabilita nebyla dosud na našem území studována. V rámci druhu jsou známy dvě ploidní úrovně, o jejichž distribuci na území ČR je zatím jen několik údajů. Pozoruhodné jsou také blízce příbuzné diploidní taxony (u nás U. kioviensis k. lužní) a jejich vztah k diploidnímu cytotypu U. dioica. Další zajímavou problematikou je vlastní dvoudomost, neboť byly zaznamenány i rostliny jednodomé. V neposlední řadě je neznámý původ kopřiv jako synantropních rostlin. Vlastní bakalářská práce by zahrnovala důkladnou literární rešerši na řešené téma (rod Urtica, polyploidie, lužní lesy a jejich ochrana). Experimentální část by sestávala ze sběru v terénu (hodné prý nepálí), stanovení DNA ploidní úrovně a absolutní velikosti genomu (průtoková cytometrie), morfometrické zhodnocení a případné zjištění vztahu rostlin z jednotlivých typů stanovišť užitím molekulárním markerů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK