Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny úrovně trénovanosti a kondičních parametrů vodních pólistů v RTC 2012/2013
Název práce v češtině: Změny úrovně trénovanosti a kondičních parametrů vodních pólistů v RTC 2012/2013
Název v anglickém jazyce: Changes in fitness levels and fitness parameters for water polo players during ATC 2012/2013
Klíčová slova: vodní pólo, závodní období, přechodné období, únava, biokinetik, laboratorní testování
Klíčová slova anglicky: water polo, racing period, the transitional period, fatigue, biokinetic, laboratory testing
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2012
Datum zadání: 08.02.2012
Datum a čas obhajoby: 30.04.2014 13:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost KPPD
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2014
Oponenti: PhDr. Babeta Chrzanowská
 
 
 
Zásady pro vypracování
ÚVOD: seznámení se zadaným tématem
TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE: bude zaměřena na motorické a fyziologické testování a plavecký trénink adolescentů. Popis vybraných testů.
Testy, které vypovídají o aktuální trénovanosti, budou provedeny třikrát během devíti měsíců – duben – květen 2012 (vrcholí nominace na MEJ), září 2012 (po OH a prázdninách) prosinec 2012 před MČR. Chceme tedy zachytit trénovanost v období dvou vrcholů (zimního a letního) a jednoho přechodného období. Po prvním testování budou výsledky a doporučení konzultovány nejen s plavcem, ale I reprezentačním trenérem.
Testy:
- kompletní spiroergometrické vyšetření – na plaveckém ergometru, stanovení VO2 max, anaerobního prahu, maximálních kardiorespiračních parametrů
- stanovení tělesného složení pomocí bioimpedanční metody a základní antropometrie
- posouzení předpokladů pro rychlostní nebo vytrvalostní aktivity
- pozátěžové koncentrace laktátu (a glukózy) v kapilární krvi
Pokud bude reprezentační trenér ochoten, byly by provedeny i koordinační a obratnostní testy.
CÍL PRÁCE: Cílem práce je zjištění aktuálního stavu fyziologických funkcí juniorské plavecké reprezentace a sledování trendů vývoje po dobu 9 měsíců.
PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE: se bude zabývat výsledky testů, doporučením pro další trénink a sledováním trendů výkonnosti v období dvou závodních vrcholů.
DISKUSE
ZÁVĚR: celkové zhodnocení práce
Seznam odborné literatury
Counsilman, J.E. (1974) Závodní plavání. Praha: Olympia.
Maglischo,E.W. (2003) Swimming fastest. United Kingdom, Leed: Human Kinetics.
Dovalil, J., a kol. (2008) Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum.
Dovalil, J., a kol. (2002) Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.
Máček, M., Radvanský, J. a kol. (2011) Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén.


Předběžná náplň práce
Teoretická část práce se bude zabývat problematikou vodního póla, laboratorními a terénními testy a užší specifikací období v ročním tréninkovém cyklu.
Ve výzkumné části budou zjišťovány aktuální změny výkonnosti v soutěžním a přechodném období u hráčů vodního póla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part will deal with water polo, laboratory and field tests and narrower specifications shown in the annual training cycle.
In the research section will be identified determine the current performance through changes in competition and the transition period for players water polo.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK