Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mluvnická kategorie času v učebnicích češtiny pro neslyšící žáky a pro cizince
Název práce v češtině: Mluvnická kategorie času v učebnicích češtiny pro neslyšící žáky a pro cizince
Název v anglickém jazyce: Grammatical Category of Time in Czech Language Textbooks for Deaf Pupils and for Foreigners
Klíčová slova: analýza učebnic, čas - mluvnická kategorie, český jazyk, český znakový jazyk, čeština pro cizince, neslyšící žák, učebnice českého jazyka, kontrastivní metoda výuky cizího jazyka
Klíčová slova anglicky: textbook analysis, time - grammatical category, Czech language, Czech sign language, Czech for foreigners, deaf pupil, Czech language textbooks, contrastive method of teaching foreign language
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2012
Datum zadání: 07.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.04.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- prostudovat dostupnou českou i zahraniční literaturu k problematice
- analyzovat zkoumaný jev (způsob prezentace mluvnické kategorie času) v učebnicích (a dalších materiálech) češtiny určených neslyšícím žákům a cizincům; popsat hlavní způsoby prezentace jevu
- porovnat výsledky analýzy, vyvodit a charakterizovat hlavní odlišnosti a shody učebnic (materiálů) určených neslyšícím žákům a cizincům
- navrhnout vlastní způsob prezentace jevu (s přihlédnutí k typologii nejfrekventovanějších chyb týkajících se času, které dělají v psané češtině neslyšící) - výklad gramatiky a typy úkolů k jejímu procvičování
Seznam odborné literatury
BAKER-SHENK, C., COKELY, D.: Time. In American Sign Language: A Teacher's Resource Text on Grammar and Culture. Washington : Gallaudet University Press, 1980, s. 175-195.CORDER, S. P. The significance of learner’s errors. International Review of Applied Linguistics. Harmondsworth : Penguin, 1967, s. 161-170.
BAKER-SHENK, C., COKELY, D.: Time. In American Sign Language: A Teacher's Resource Text on Grammar and Culture. Washington : Gallaudet University Press, 1980, s. 175-195.CORDER, S. P. The significance of learner’s errors. International Review of Applied Linguistics. Harmondsworth : Penguin, 1967, s. 161-170.
CHARROW, Veda R.: Deaf English – An Investigation of the Written English Competence of Deaf Adolescents. Technical Report No. 236, 1974.
HUDÁKOVÁ, A.: Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Disertační práce. Praha : FF UK, 2008.
KOMORNÁ, M.: Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
KRAHULCOVÁ, B.: Komunikace sluchově postižených. Praha : Karolinum, 2002.
KRAMPLOVÁ, I., POTUŽNÍKOVÁ, E.: Jak (se) učí číst. Praha : Tauris, 2005.
MACUROVÁ, A.: Naše řeč? Naše řeč, roč. 81, 1998, s. 179-188.
MACUROVÁ, A.: Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika 11, 2001, č. 2, s. 69-75.
MACUROVÁ, A.: Poznáváme český znakový jazyk IV. (Vyjadřování času). Speciální pedagogika 13, 2003, č. 2, s. 89-98.
MACUROVÁ, A.: ...protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost, roč. 56, 1995, s. 23-33.
MAŇÁK, J., KLAPKO, D.: Učebnice pod lupou. Brno : Paido, 2006.
MCANALLY, P. L., QUIGLEY, S. P., ROSE, S.: Langauge learning practices with deaf children. Austin, TX : Pro-Ed, 1994.
PAUL, P. V.: The Writing of Students Who are Deaf or Hard of Hearing. In Language and Deafness. San Diego, California : Singular, 2001.
PLUSKAL, M.: Teorie tvorby učebnic a metody jejich hodnocení. Habilitační práce, Olomouc : PedF UPOL, 1996.
RACKOVÁ, M. České sloveso v psaných projevech českých neslyšících. Diplomová práce. Praha : FF UK, 1996.
RICHTEROVÁ, K.: Vyjadřování času v psané češtině neslyšících. Diplomová práce. Praha : FF UK, 2009.
SCHERMER, T. - KOOLHOF, C.: The reality of Time-Lines: Aspects of Tense in Sign language of the Netherlands. In Current Trends in European Sign Language Research. Hamburg : Signum Press, 295-306.
SERVUSOVÁ, J.: Kontrastivní lingvistika - český jazyk, český znakový jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
STRONG, M.: Language Learning and Deafness (Cambridge Applied Linguistics). Cambridge University Press, 1988.
ŠEBKOVÁ, H.: Psaná čeština českých neslyšících. Diplomová práce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2008.
ZÝKOVÁ, M.: Sloveso v psané češtině neslyšící mládeže. Speciální pedagogika 7, 1997, č. 3, s. 16-25.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK