Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jídlo jako kulturní a společenský fenomén, etika stolování - gastronomický svět
Název práce v češtině: Jídlo jako kulturní a společenský fenomén, etika stolování - gastronomický svět
Název v anglickém jazyce: Food as cultural and social phenomenon, ethics of dining - gastronomical world
Klíčová slova: jídlo, kontexty kultury a umění, gastronomie, výtvarná výchova
Klíčová slova anglicky: food, contextes of culture and art, gastronomy, art education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2012
Datum zadání: 01.02.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jiří Hanuš, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci pojednejte o fenoménu jídla v kontextu širších sociokulturních a uměleckých oblastí. Téma pojměte také jako obsahově zajímavou a bohatou oblast základních i „nadstandardních“ lidských potřeb a současně jako prostředek „estetizace“ světa a lidského pohybu prostřednictvím jídla a stravy. Představte nejen obecné pohledy na fenomén jídla, ale zaměřte se především na znázorňování „jídelní“ a „stolovací“ tématiky v dějinách umění i umělecké produkce. Téma se pokuste obsahově a filosoficky propojit také s oblastí gastronomických procesů ve vybraných historických epochách (např. antika, středověk) až po dnešek. Přibližte i problematiku etických kodexů při přípravě, servírování a konzumaci pokrmů a některé jejich Vámi zvolené odlišnosti v různých kulturách a epochách.
Jednou z nosných částí bude průřezová obrazová sonda z umělecké produkce.
Didaktická část bude obsahovat návrh projektu s několika dílčími zadáními a vzorek z jedné realizované hodiny VV na základní škole na určené téma, vztahující se k tématu. Přílohy textu budou koncipovány jako soubor, prezentující výstupy z hodiny výtvarné výchovy a vlastní příspěvky, týkající se tématu. Kromě přílohové části práce se obrazové přílohy budou průběžně objevovat i v textu práce s relevancí použití a vztahem k řešenému textu.
Seznam odborné literatury
ELIADE, M.; Kováři a alchymisté. Praha: Argo, 2000.
FEYNMAN, R. P.; Radost poznání. Praha: Aurora, 2003.
KOŤÁTKO, P.; Význam a komunikace. Praha: Filosofia, 1998.
LEM, S.; Tajemství čínského pokoje. Praha: 1999.
MACHOVEC, M.; Smysl lidské existence. 3. uprav. vyd. Praha: Akropolis, 2003. ISBN 80-7304-046-8
GOFF Le, J.; Kultura středověké Evropy. 1. vyd. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0206-7.
JŮZL, M.; Základy estetiky. Praha: 1993.


+ další odborná literatura v průběhu studia pramenů
Předběžná náplň práce
systematické studium odborných pramenů vztahujících se k tématu v rámci teoretické části, řešení didaktické částí práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
systematical study of special sources to choosen theme in theoretical part of work, solution a didactical aplication of bachelor work
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK