Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma synovství
Název práce v češtině: Téma synovství
Název v anglickém jazyce: Theme of sonhood
Klíčová slova: syn, otec, autorita, bůh
Klíčová slova anglicky: son, father, authority, god
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2012
Datum zadání: 01.02.2012
Datum a čas obhajoby: 09.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem DP je přispět k interpretaci různých literárních ztvárnění tématu/ motivu synova vztahu k otci. Toto téma má silný hodnotový i psychologický potenciál, souvisí s patriarchálním mýtem a jeho zánikem, postojem k rodině, starší generaci, k autoritě, k stáří i ke smrti, je tedy výzvou k esejisticky, filozoficky pojaté komparaci. DP naváže na práci seminární, která srovnávala dvě současné české prózy s tímto tématem (Balabán Zeptej se táty, Hakl Pravidla směšného chování). Výběr dalších příkladů je ponechán na diplomantově uvážení, předpokládá se, že zreflektuje reprezentativní ukázky z literatury české (Nerudův cyklus Otci, Šrámkův Stříbrný vítr) i světové (Roth Pochod Radeckého, Kafka Dopis otci, Kerouac Na cestě aj.). Součástí DP se možná stane i vlastní próza na dané téma.


Seznam odborné literatury

Slovník světových literárních děl
D. Ďurišin, Teória literárnej komparatistiky, Bratislava 1975
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na stěžejní díla české i světové literatury dvacátého a jednadvacátého století, která se zaobírají tématem synovství. Postupně je v samostatných oddílech analyzováno pojetí synovství u Jana Balabána v Zeptej se táty a v Pravidlech směšného chování Emila Hakla, dále jsou zastoupeny tituly Syn pluku Valentina Katajeva, Na cestě Jacka Kerouaka, Stříbrný vítr Fráni Šrámka, Dopis otci Franze Kafky a Cesta Cormaka McCarthyho. Jsou zmíněna specifika a odlišnosti i styčné body týkající se motivu synovství.
Je pozorována souvislost mezi synovstvím, autoritou a bohem, také změna v chápání vztahu otce a syna, která nastala v průběhu dvacátého století. Autor se pokouší nastínit otázky, které souvisejí se synovstvím a které by si lidstvo v současnosti mělo klást. Není ale jeho ambicí na ně s určitostí jasně odpovědět.
Esej je prolnuta s autobiografickou prózou, která v zajímavých souvislostech doplňuje analytickou část diplomové práce. Oba žánry se podílejí na celkové syntéze, která nabízí možnost netradičního zamyšlení se nad tématem synovství. To je totiž klíčovým motivem i v prozaické části. Hlavní postava, autor diplomové práce, je konfrontován se svým vztahem k otci a zejména pak se vztahem svého otce k jeho otci. Výsledný literární útvar je tak rozkročen mezi esejí a prózou a pozoruje téma synovství z nezvyklé osobní perspektivy.
Výsledkem není objektivní analýza zodpovídající zásadní otázky, nýbrž subjektivní vhled do problematiky a intimní svědectví synovského dilematu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Diploma Thesis analyzes crucial works of the Czech and global literary art of the 20th and the 21st century. Jan Balabán's Zeptej se táty (Ask the Daddy), Emil Hakl's Pravidla směšného chování (Etiquette of Ridiculousness), Son of the Regiment by Valentin Katajev, Kerouac's On the Road, Stříbrný vítr (Silver Wind) by Fráňa Šrámek, Letter to His Father by Franz Kafka and The Road by Cormac McCarthy are all analyzed in terms of theme of sonhood. Similarities and differences are both covered.
Relation of sonhood, authority and god is crucial, as well as the change of the whole concept of father – son relationship which occurred in the 20th century. The author of the thesis tries to postulate questions concerning sonhood, which in his opinion should the mankind be asking. Yet it is not his ambition to offer resolute and firm answers.
The essay is entwined with an autobiographic prose which completes the analytical part in a refreshing way. Both genres contribute to the final outcome, which is a synthesis offering the possibility of grasping theme of sonhood from a brand new perspective, as sonhood is also the main motif of the prosaic part. Main character, the author of the diploma thesis, is dealing with his relationship to his father, and more importantly his father's relationship to his father, i. e. grandfather of the author. The final literary work stands wide between essay and prose, being a synthesis of the both, and offering unique, personal vantage point.
The result does not represent an objective analysis, but a subjective point of view into theme of sonhood as well as intimate witness of son's dilemma.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK