Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právnický jazyk na materiálu českého a ruského jazyka
Název práce v češtině: Právnický jazyk na materiálu českého a ruského jazyka
Název v anglickém jazyce: Legal language on the material of Czech and Russian
Klíčová slova: Právnický jazyk, právnická čeština, právnická ruština, srovnání právnické češtiny a ruštiny, analýza právních textů
Klíčová slova anglicky: Legal language, Legal Czech, Legal Russian, Comparison of legal Russian and Czech languages, Analysis of legal texts
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2012
Datum zadání: 17.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.05.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Helena Confortiová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza právních textů a vymezení zkoumaných termínů, stanovení pojmu „právnický jazyk“. Sémantický rozbor vybraných slovníkových jednotek dle slovníků. Porovnání vybraných slov v překladech právnických textů z češtiny do ruštiny a opačně.
Seznam odborné literatury
1. Rezková J. Ruština pro právníky. Praha: Karolinum, 2008.
2. Kořenský, J. Jazyk právní komunikace. In Daneš, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. S. 84–92.
3. Právnický slovník. Dušan Hendrych et al. Praha: Linde, 2001.
4. Česko-ruský právnický slovník. Marie Csiriková, Nataša Koníčková, Praha: Linde, 2002.
5. Nový rusko-český právnický slovník. Naděžda Šišková, Jiří F. Šiška, Praha: ASPI 2002.
6. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Filipec, J. et al. Praha: ÚJČ AV ČR, Academia, 2006.
7. Slovník spisovného jazyka českého. Havránek , B. et al. Praha: ÚJČ ČSAV, Academia, 1989.
8. Hladiš, F. K charakteristice profesní a slangové mluvy v právnické komunikaci. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Iuridica, 2000. S. 83–86.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK