Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace Pubic-Private Partnership v éře post-New Public Management: výzvy britskému a španělskému modelu
Název práce v češtině: Transformace Pubic-Private Partnership v éře post-New Public Management:
výzvy britskému a španělskému modelu
Název v anglickém jazyce: Transformation of Public -Private Partnership in the post-New Public Management era:
challenges to British and Spanish approaches
Klíčová slova: Public-Private Partnership, Private Finance Initiative, paradigma, veřejná správa, New Public Management, New Public Governance, Digital Era Governance, Public Private Citizen Collaboration
Klíčová slova anglicky: Public-Private Partnership, Private Finance Initiative, paradigm, public administration, New Public Management, New Public Governance, Digital Era Governance, Public Private Citizen Collaboration
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 30.01.2012
Datum a čas obhajoby: 30.04.2012 14:00
Místo konání obhajoby: rytířská 31
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2012
Oponenti: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Knižní monografie a sborníkové stati

AKINTOYE, A., BECK, M. & HARDCASTLE, C. (Eds.) (2003). Public Private Partnership – Managing risks and opportunities. Glasgow: Blackwell Publishing. 422 s.

ANUMBA, C., CARRILLO, P., ROBINSON, H. (2010). Governance and Knowledge Management for Public-Private Partnerships. London: Wiley-Blackwell. 264 s.

BOSANQUET, Nick (2007). The Health and Welfare legacy. In Seldon, A. (ed.) (2007) Blair’s Britain. Cambridge: Cambridge University Press. s. 385-407.

BULT-SPIERING, Miriam, DEWULF, Geert (2006). Strategic issues in public-private partnerships: an international perspective. London: Wiley-Blackwell. 204 s.

CRAIG, David (2006). Plundering the public sector: how New Labour are letting consultants run off with £70 billion of our money. London: Constable. 264 s.

DUNLEAVY, P. et al. (2006). New Public Management is dead – long live Digital-Era Governance. Oxford: Oxford University Press. 289 s.

FERLIE, E., LYNN, L. and POLLITT, C. (eds.) (2005). Oxford University Press Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. 789 s.


FLYNN, Norman (2002). Public sector management. Harlow: Financial Times Prentice Hall. 289 s.

GLAISTER, Stephen (2007). Blair v. Brown; devolution v. centralization. The PPP for the London Underground. In Seldon, A. (ed.) (2007) Blair’s Britain. Cambridge: Cambridge University Press. s. 251-261.

GROSPIČ, J., LOUDA, T. (Eds.) (2010). Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Právní a ekonomické aspekty. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o./Ústav státu a práva AV ČR. 464 s.

MARQUAND, David (2004). Decline of the public: the hollowing-out of citizenship. Cambridge: Polity Press. 168 s.

OCHRANA, František et al. (2007). Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. Praha: Oeconomia. 149 s.

OCHRANA, František (ed.) (2010). Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress. 193 s.

OSBORNE, Stephen P. (ed.) (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. London: Rouledge, London. 432 s.

PIERSON, Paul (1994). Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher and the Politics of Retrenchment. Cambridge: Cambridge University Press. 213 s.

POLLITT, Christopher (2003). The Essential Public Manager. Maidenhead: Open University. 196 s.

POLLITT, Christopher, Geert BOUCKAERT (2004). Public Management Reform. Oxford: Oxford University Press. 345 s.

SINCLAIR, Peter (2007). The Treasury and economic policy. In Seldon, A. (ed.) Blair’s Britain. Cambridge: Cambridge University Press. s. 185-214.

WOLMAR, Christian (2002). Down the Tube: The battle for London’s Underground. London: Aurum Press. 246 s.

YESCOMBE, Edward (2007). Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. Oxford: Elsevier. 350 s.


Odborné studie

ACERETE, J. B., SHAOUL, J., STAFFORD, A., STAPLETON, P. (2010). „The Cost of Using Private Finance for Roads in Spain and the UK“, Australian Journal of Public Administration, Vol. 69, S1, s. 48-60.

ALLARD, G., TRABANT, A. (2007). „Public Private Partnerships in Spain: Lessons and Opportunities“. Dostupné na WWW: http://www.sumaq.org/docs/publicaciones/2.pdf (staženo dne 20.4.|2010).

CORDELLO, Antonio (2007). „E-government: towards the e-bureaucratic form?“, Journal of Information Technology, 22, s. 265–274. Dostupné na WWW: http://personal.lse.ac.uk/cordella/egovjit.pdf (staženo dne 20.11.2010).

COULSON, Andrew (2008). „Value for Money in PFI proposals: a commentary on the UK Treasury Guidelines for Public Sector Comparators“, Public Administration, Vol. 86, 2., s. 483-498.

ENCINAS, Javier, FARQUHARSON, Ed (2010). „The U.K. „Treasury Infrastructure Finance Unit: Supporting PPP Financing During the Global Liquidity Crisis“, dokument vytvořený pro World Bank Institute. Dostupné na WWW: siteresources.worldbank.org (staženo 3.1.2011). 8 s.

GREVE, Carsten, HODGE, Graem (2010). „Public-Private Partnerships: Governance Scheme or Language Game?“, Australian Journal of Public Administration 69, (S1), s. 8-22.

HALL, Peter (2003). „Policy Paradigms, Social Learning and the state. The case of economic policy making in Britain“, Comparative Politics, s. 275-296. Dostupné na WWW: http://www.jstor.org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/422246?&Search=yes&searchText=Britain&searchText=Paradigms,&searchText=Learning&searchText=making&searchText=policy&searchText=state.&searchText=case&searchText=Social&searchText=economic&list=hide&searchUri=/action/doBasicSearch%3Facc%3Don%26Query%3DParadigms%252C%2BSocial%2BLearning%2BAND%2Bthe%2Bstate.%2BThe%2Bcase%2Bof%2Beconomic%2Bpolicy%2Bmaking%2Bin%2BBritain%26gw%3Djtx%26acc%3Don%26prq%3DSocial%2BLearning%2BAND%2Bthe%2Bstate.%2BThe%2Bcase%2Bof%2Beconomic%2Bpolicy%2Bmaking%2Bin%2BBritain%26Search%3DSearch%26hp%3D25%26wc%3Don%26acc%3Don&prevSearch=&item=2&ttl=578&returnArticleService=showFullText (staženo dne 3.10.2010).

HAYLLAR, M. R. (2010). „Public-Private Partnerships in Hong Kong: Good Governance – The Essential Missing Ingredient?“, Australian Journal of Public Administration 69 (S1), s. 99-119.

HELLOWELL, Mark, POLLOCK, Allyson (2010). „Do PPPs in Social Infrastrucutre Enhance the Public Interest? Evidence from England¨s National Health Service“, Australian Journal of Public Administration, Vol. 69, S1, s. 23-34.

HOOD, J., FRASER, I. a McGRAVEY, N. (2006). „Transparency of Risk and Reward in U.K. Public-Private Partnerships“, Public Budgeting & Finance,Vol 26(4), s. 40-58.

HUI, Glenn, HAYLLAR, Mark R. (2010) „Creating Public Value in E-Government: A Public-Private-Citizen Collaboration Framework in Web 2.0“, Australian Journal of Public Administration 69 (S1), s. 120-131.

NORTON, Simon. D. and BLANCO, Luis. (2009). „Public-private partnerships: a comparative study of new public management and stakeholder participation in the UK and Spain“, International Journal of Public Policy, Vol. 4, 3/4, s. 214–231.

POLLOCK, Allyson et al. (1999). „PFI in NHS – is there an economic case?“, British Medical Journal. Dostupné na WWW: http://www.bmj.com/cgi/reprint/319/7202/116.pdf (staženo dne 14.2.2009).

SHAOUL, J., STAFFORD, A., STAPLETON, P. (2006). „Partnerships and the role of the Big Four accountancy firms: private control over public policy“, studie prezentovaná na Greenwich University. Dostupné na WWW: http://www.raumplanung.tu-dortmund.de/irpud/presom/fileadmin/docs/presom/external/WS_Greenwich_June_2006/Shaoul.pdf (staženo dne 23.3.2010).

TERRY, Francis (1996). „The Private Finance Initiative – Overdue Reform or Policy Breakthrough?“, Public Money and Management, 16(1), s. 9–16.

USERO, Martínez J. (2006). „Evolution of freedom of information related law in Spain: new prospects for a more open government“. Open Government: a journal on Freedom of Information, roč. 2, 2, 12 s. Dostupné na WWW: http://www.opengovjournal.org/article/view/375/480 (staženo dne 2.2.2011).

Předběžná náplň práce
Rigorózní práce si klade za cíl analyzovat a porovnat struktury veřejného sektoru angažované ve správě a managementu projektů Public-Private Partnership (PPP)/Private Finance Initiative (PFI) ve Velké Británii a ve Španělsku a současně vyhodnotit pokrok v aplikaci konceptu Public-Private-Citizen Collaboration (PC2) v těchto státech v období post-New Public Management. Je zkoumán problém rozložení a využití kapacit v rámci architektury modelů jako faktory ovlivňující schopnost organizací veřejné správy chránit efektivním a úsporným způsobem veřejný zájem a zároveň míra otevřenosti a transparentnosti PPP programů, kde důležitou roli hraje úroveň využívání moderních nástrojů Web 2.0 umožňujících oslovení a angažování občanů v procesu implementace politiky i jednotlivých fázích konkrétních projektů. Zvláštní pozornost je věnována tomu, jakými způsoby mohou aktéři z řad soukromých firem a veřejnosti ovlivňovat odpovědné orgány veřejné správy v jejich rozhodování a spoluurčovat podobu a výsledky partnerství.
Komparace si jako referenční rámec staví „ideální“ model PPP na základě požadavků nových paradigmat ve správní vědě. Je argumentováno, že právě kombinací účinných opatření ve veřejné správě a efektivního zapojení odborné i neodborné veřejnosti jako rovnocenného aktéra se PPP může vymanit z fungování podle pravidel starého režimu a přiblížit se blíže naplnění ideje veřejno-soukromého partnerství. To představuje výzvu nejen pro výše zmíněné země, ale rovněž pro Českou republiku s jejími tradičními nešvary v oblasti veřejné správy a tápavým (ne-li vyloženě nešikovným) potýkáním se s PPP. Tato práce identifikuje kritické body současného modelu a naznačuje možné cesty k řešení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis aims to examine and compare public sector structures involved in managing the deals under the Public-Private Partnership (PPP)/Private Finance Initiative (PFI) in the UK and Spain as well as application of Public-Private-Citizen Collaboration (PC2) framework within the two systems in the era of post-New Public Management. The spread and use of knowledge and skills capacities and the overall ability of the national institutional models to protect the public interest in an effective and efficient way is assessed together with openness and transparency of PPP programmes where the scale and quality of use of the Web 2.0 tools able to reach and engage citizens in the process of implementing the policy and procurement of individual schemes play an important role. Special attention is paid to the ways in which the private sector entities on the one side and citizens on the other can approach the public authorities and influence the shape and features of the partnership and its results. PPP has been widely used for financing of investments into the public infrastructure in many countries in Europe and elsewhere.
This comparative study introduces an „ideal‟ imaginary PPP model based on the new paradigms‟ criteria and uses it as a point of reference for assessing the progress in PPP connected policies in the two countries. It is argued that only combination of system measures in the public management with effective participation of both the expert and general public can bring PPPs into line with the new regimes in Public Administration and Management. That is a major challenge not only for the governments and civil services of the above mentioned countries, but also for the Czech Republic with its traditional problems in the civil service and blundering (if not utterly clumsy) handling of PPPs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK