Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sezónní změny kvality vody v nádržích Litovecko- Šárecké kaskády
Název práce v češtině: Sezónní změny kvality vody v nádržích Litovecko- Šárecké kaskády
Název v anglickém jazyce: Seasonal changes of water quality in reservoirs of the Litovecko-Šarecká cascade
Klíčová slova: kvalita vody, sezónní změny, nádrže, sinice
Klíčová slova anglicky: water quality, seasonal changes, reservoirs, cyanobacterium
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2012
Datum zadání: 30.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: Ing. Libuše Benešová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je sledovat fyzikálně chemické změny kvality vody a stav společenstva fytoplanktonu v nádržích tvořících Litovecko-Šáreckou kaskádu (rybník Bašta, Strahovský, Břevský, Kala, Litovický, Strnad, RN Jiviny, Libocký a VD Džbán).
U všech nádrží bude v měsíčním intervalu sledována kvalita vody na přítoku a odtoku z nádrže a v samotné nádrži. Kvalita vody bude hodnocena na základě následujících ukazatelů: pH, konduktivita, N-NO3, N-NO2, N-NH4, CHSK, fosforečnany, neutralizační kapacita, chloridy, vápník, hořčík. Stav společenstva planktonních organismů bude zaměřen zejména na výskyt sinic a bude hodnocen v jarním, letním a podzimním období.
Součástí DP bude vyhodnocení získaných výsledků v závislosti na typu nádrže, charakteru povodí a antropogenních aktivitách v povodí, získání historických dat o kvalitě vody v nádržích a jejich srovnání se současnou situací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK