Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geomorfologické projevy Pošumavského krasu a jeho strukturně-tektonické stavby v reliéfu
Název práce v češtině: Geomorfologické projevy Pošumavského krasu a jeho strukturně-tektonické stavby v reliéfu
Název v anglickém jazyce: Geomorphological speeches of Pošumavský Karst and its structural-tectonic structure in relief
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2012
Datum zadání: 29.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2015
Oponenti: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Východiska práce:

Tato magisterská práce bude navazovat na bakalářskou práci "Pošumavský kras a jeho strukturně-tektonická charakteristika" a bude vycházet z jejich závěrů a výstupů. Autor v rámci BP sestavil detailní přehled lokalit s výskytem krystalických vápenců v rámci Sušicko-votické pestré série moldanubika a provedl jejich stručnou charakteristiku a terénní rekognoskaci.
Postup a cíle práce:
- výběr vhodných lokalit na základě výsledků BP a studia map a literatury
- terénní výzkum strukturně-geomorfologických charakteristik vybraných lokalit v rámci Pošumavského krasu v sušicko-votické pestré sérii moldanubika (strukturní měření na puklinových a zlomových systémech – primární i sekundární struktury) a zpracování těchto dat do databáze
- detailní geomorfologické a strukturní mapování těchto lokalit
- spolupráce na výběru lokalit vhodných pro monitoring mikrotektonických pohybů a při instalaci měřících přístrojů na vybraných zlomových strukturách v rámci Pošumavského krasu
- zhodnocení výsledků monitoringu mikropohybů na tektonických zlomech
- zhodnocení vlivu strukturně-geomorfologických a tektonických prvků na reliéf
- formulace hypotéz ohledně vlivu strukturních vlastností a tektonického vývoje na formování oblasti Pošumavského krasu
Zájmové území:
- Pošumavský kras / Sušicko-votická pestrá série moldanubika; konkrétní lokality budou upřesněny na základě rešerše
Pracovní metody a postupy:
- rešerše literatury, záznamů a zpráv v Geofondu, databáze významných lokalit ČGS a dalších odborných podkladů
- analýza topografických a geologických map a leteckých snímků
- geomorfologický průzkum vybraných lokalit: terénní dokumentace, mapování, strukturní měření
- analýza mikrotektonických pohybů
- geofyzikální průzkum vybraných lokalit
- další metody budou použity podle potřeby

Rozsah práce:
~100 str.

Datové zdroje:

- Geologické mapy 1:50 000 (CENIA)
- ZABAGED 10, DMU25 (CENIA)
- ZM ČR 1: 10 000
- letecké snímky (Orthophoto05, CENIA)
- databáze významných geologických lokalit: http://www.geology.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK