Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká ženská lobby na Facebooku: případová studie prezentace témat a cílů
Název práce v češtině: Česká ženská lobby na Facebooku: případová studie prezentace témat a cílů
Název v anglickém jazyce: Czech Women's Lobby: case study presentation of agenda settings and goals
Klíčová slova: aktivismus, kyberaktivismus, internetový aktivismus, Česká ženská lobby, Facebook, sociální síť, nová média, neziskový sektor
Klíčová slova anglicky: activism, cyberactivism, internet activitsm, Čzech Women's Lobby, Facebook, social network, new media, NNO
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2012
Datum zadání: 26.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je analyzovat na příkladu síťové organizace Česká ženská lobby (ČŽL), jaká jsou zásadní témata současného ženského neziskového sektoru, a jak jsou komunikována prostřednictvím sociální sítě Facebook. Práce neopomíjí také to, jaké jsou na ně ohlasy z řad uživatelské skupiny. Na základě těchto dvou aspektů diplomová práce analyzuje vztah mezi tím, co ČŽL považuje za aktuální téma a co považuje za stěžejní veřejnost reprezentovaná uživatelskou skupinou ČŽL na Facebooku. Předmětem zkoumání jsou i způsoby, jakými ČŽL využívá facebookového profilu k prosazování svých hodnot a cílů, jakým způsobem je využívá ke změnám na politické i občanské úrovni. V teoretické části jsou vysvětleny základní koncepty a pojmy, kterými je internetový aktivismus/kyberaktivismus, občanská společnost a aktivní participace v rámci kyberprostoru. Empirická část popisuje metody výzkumu a práci s výzkumnými daty. Závěrečnou částí je kvantitativní analýza dat facebookových příspěvků, na kterou navazuje kvalitativní analýza některých aspektů facebookové komunikace a její využití pro aktivistické účely. Práce je uzavřena seznamem doporučení pro efektivní komunikaci na sociální síti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my thesis is on the example of network organization Czech Women's Lobby (CWL), demonstrate and analyse major issues of contemporary Czech women's NGOs communicated via Facebook, and what is the reception to them from ranks of the Facebook community. On basis of these themes, it will be analyse the relationship between what CWL considers as burning topic and what is considered crucial by the Facebook community. The subject of study is the way of Facebook usage in promoting CWL's values and goals and targeted changes on political and social levels. The theoretical part presents and explains key concepts and terminology, such as cyberactivism, civil society and active engagement within cyberspace. The empirical part describes the methods of research and research data processing. The final part includes the quantitative analysis of Facebook posts followed by the qualitative analysis of chosen aspects of Facebook communication in relation to its use for activist purposes. The list of recommendations for effective Facebook communication is attached at the end of this work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK