Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vlivy kultury na pojetí duševních chorob.
Název práce v češtině: Vlivy kultury na pojetí duševních chorob.
Název v anglickém jazyce: Influence of culture on the conception of mental illness.
Klíčová slova: kultura, duševní nemoc, duševní zdraví, psychopatologie, koncepce, diskurz, kulturně vázaný syndrom
Klíčová slova anglicky: culture, mental illness, mental health, psychopathology, conception, discourse, culture-bound syndrome
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2012
Datum zadání: 26.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Marcela Menachem Zoufalá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce bude pojednávat o problematice duševní nemoci jakožto kulturním fenoménu a srovnávat pojetí duševního zdraví a nemoci v různých kulturách. Východiskem budou hypotézy formulované „antipsychiatricky“ orientovanými vědci, podle nichž duševní nemoc není pouze biologickým stavem narušených receptorů v mozku a její projevy nemusí být vždy interpretovány jako patologie. Tento fakt potvrzují i antropologické výzkumy, z nichž vyplývá, že neobvyklé psychické projevy jsou chápány odlišně podle významů, které jim daná kultura přikládá.
Cílem práce bude popsat a shrnout vliv kultury na výskyt a interpretaci duševních nemocí a zhodnotit, do jaké míry je samotné prožívání (socio)biologických jevů ovlivněno sociokulturním prostředím.
Pro zpracování bakalářské práce bude použita analytická a komparativní metoda.
Seznam odborné literatury
Benedictová, R. Kulturní vzorce. Praha, Argo, 1999
Berry, John W., Poortinga, Y. H., Pandey, J. Handbook of Cross-cultural Psychology Theory and method, Allyn and Bacon, 1997
Cawte, John. Medicine is the law : studies in psychiatric anthropology of Australian tribal societies. Honolulu: The University Press of Hawaii, 1974
Černoušek, M. Šílenství v zrcadle dějin. Praha, Grada Avicenum, 1994
Foucault, M. Psychologie a duševní nemoc. Praha, Horizont, 1971
Foucault, M. Dějiny šílenství, Gallimard, 1993
Goffman, E. Asylums. Garden City, NY; Doubleday, 1961
Goffman, E. Stigma: Poznámky k problému zvládání narušené identity, Praha, Sociologické nakladatelství, 2003
Kleinman, Arthur, Good, Byron: Culture and depression: Studies in the Anthropology and Cross-Cultural Psychiatry of Affect and Disorders, University of California Press, 1986
Okpaku, O. Samuel: Clinical methods in transcultural psychiatry, American Psychiatric Pub, 1998
Raboch, Jiří, Zvolský, Petr: Psychiatrie, Praha, 2001
Rosenhan, David, R. On Being Sane in Insane Places, Science, Vol. 179 (Jan. 1973), 250-258
Szasz, Thomas S. Ideology and insanity: essays on the psychiatric dehumanization of man, Harmondsworth, Penguin Books, 1970
Smith, Euclid O. When culture and biology collide: why we are stressed, depressed and self-obsessed, New Brunswick: Rutgers University Press, 2002
Vašina, L. Základy psychopatologie a klinické psychologie, Brno, 2008
Wallace, A.F.C. Mental illness, biology and culture. In Hsu, F.L.K. (ed.), Psychological Anthropology. Homewood: The Dorsey Press, Inc., 1961
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK