Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti rozvoje dílčích funkcí v předškolním věku
Název práce v češtině: Možnosti rozvoje dílčích funkcí v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: Options of development of partial funcions of pre-school children
Klíčová slova: Dílčí funkce, deficity dílčích funkcí, specifické poruchy učení, předškolní věk, možnosti rozvoje dílčích funkcí, školní zralost, pedagogicko-psychologická diagnostika, povinná školní docházka, odklad školní docházky.
Klíčová slova anglicky: Partial functions, deficits of partial functions, specific learning disabilities, preschool age, options of development of partial functions, school maturity, pedagogical-psychological diagnostics, compulsory education, school attendance delay.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2012
Datum zadání: 27.06.2013
Datum a čas obhajoby: 14.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje dílčích funkcí v předškolním věku a zmapování průběhu rozvoje dílčích funkcí v mateřských školách v kraji Karlovarském a v Praze.
Úkolem teoretické části je definovat pojmy dílčí funkce a deficity dílčích funkcí
a vysvětlit jejich vztah ke specifickým poruchám učení. Popisuje charakteristiku předškolního věku a možnosti rozvoje dílčích funkcí v jeho průběhu. Zahrnuje základní informace o školní zralosti, pedagogicko-psychologické diagnostice dětí v mateřských školách. Zmiňuje se též o zápisu dítěte do první třídy základní školy a o odkladu školní docházky.
Cílem praktické části je zmapovat přístup učitelek mateřských škol k rozvoji dílčích funkcí v kraji Karlovarském a v Praze, porovnání výsledků dotazníkového šetření získaných v těchto dvou krajích a doplnění zjištěných dat informacemi z interview.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on issue of the development of partial functions in preschool age and mapping of the course of development of partial functions in kindergartens in Karlovy Vary Region and Prague.
The task of the theoretical part is to define the notions of partial functions and partial functions deficits and to explain their relationship to specific learning disabilities.
It describes the characteristics of preschool age and options of development of partial functions in its course. It includes basic information about school maturity, pedagogical-psychological diagnostics of children in kindergartens. It mentions also the child's enrollment in the first grade of primary school and school attendance delay.
The aim of practical part is to map the access of kindergarten teachers to options of development of partial functions in Karlovy Vary Region and Prague, comparing the survey results obtained in these two regions and supplement obtained data with the information gathered from the interview.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK