Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekologický stav vodních toků v urbanizovaných územích. Modelová studie povodí Rokytky.
Název práce v češtině: Ekologický stav vodních toků v urbanizovaných územích. Modelová studie povodí Rokytky.
Název v anglickém jazyce: Ecological condition of streams in urban areas. Case study of the Rokyka basin.
Klíčová slova: Rokytka, urbanizovaný tok, odtokový režim, kvalita vody, hydromorfologie, metodika HEM
Klíčová slova anglicky: Rokytka, urban stream, runoff regime, water quality, hydromorphology, metodology HEM
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2012
Datum zadání: 29.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: Mgr. Magdalena Králová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce:
Hlavním cílem je vyhodnotit ekologický stav vodních toků v zájmovém povodí na základě:
- odtokového režimu
- jakosti povrchových vod
- hydromorfologického průzkumu
- zhodnocení vlivu urbanizace na ekologický stav vodních toků

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje:
- rešerše odborné literatury na danou problematiku
- metody terénního průzkumu –hydromorfologický průzkum
- hodnocení výsledků analýz
- srovnávací analýza s předchozími průzkumy
- webové mapové služby, ČZUK, ZABAGED
- data ČHMÚ, podniku Povodí Vltavy, s.p.

Zkoumané zájmové území je povodí Rokytky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK