Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt komplikací u pacientů s diabetes mellitus
Název práce v češtině: Výskyt komplikací u pacientů s diabetes mellitus
Název v anglickém jazyce: The Incidence of Complications in Patients with Diabetes Mellitus
Klíčová slova: diabetes mellitus, hyperglykémie, hypoglykémie, diabetické kóma, diabetická nefropatie, diabetická retinopatie, diabetická angiopatie, diabetická neuropatie, diabetická noha
Klíčová slova anglicky: diabetes mellitus, hyperglycemia, hypoglycemia, diabetic coma, diabetic nephropathy, diabetic retinopathy, diabetic angiopathy, diabetic neuropathy, diabetic foot
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Pavlíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2012
Datum zadání: 05.12.2012
Datum a čas obhajoby: 11.02.2014 15:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: PhDr. Ing. Bc. Renáta Hrdličková, DiS.
 
 
 
Zásady pro vypracování
se řídí pokyny pro vypracování bakalářské práce ÚTPO a Opatřením děkana č. 10/2010
Předběžná náplň práce
Hlavní cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak často se vyskytují akutní a chronické komplikace.
Cíl 1 Zjistit, které akutní komplikace převažují ve vztahu k pohlaví, typu diabetu a délce trvání diabetu.
Cíl 2 Zjistit, které chronické komplikace převažují ve vztahu k pohlaví, typu diabetu a délce trvání diabetu
Teoretická část: Základní informace o diabetu mellitu, léčbě diabetu mellitu, akutních a chronických komplikací
Empirická část: Hlavní cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak často se vyskytují akutní a chronické komplikace. Pro tuto práci je vybrána metoda dotazování šetření pomocí dotazníku vlastní konstrukce. Získaná data budou statisticky analyzována. Kritériem pro výběr respondentů bude dospělá osoba s onemocněním diabetes mellitus, která se léčí v diabetologické ambulanci.


BOTTERMANN, Peter a Martina KOPPELWIESER. Cukrovka: prevence a vhodná léčba. 1. vyd. Praha: Olympia, 2008, 167 s. ISBN 978-80-7376-090-8. OLŠOVSKÝ,
Jindřich. Diabetes mellitus 2. typu: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, 2012, 85 s. Farmakoterapie pro praxi. ISBN 978-807-3452-773.
PELIKÁNOVÁ, Terezie a Vladimír BARTOŠ. Praktická diabetologie. 5., aktualiz. vyd. Praha: Maxdorf, c2011, 742 s. ISBN 9788073452445.
RYBKA, Jaroslav. Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění: diagnostické a léčebné postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 317 s. ISBN 978-802-4716-718.
SVAČINA, Štěpán. Diabetologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010, 188 s. Lékařské repetitorium, sv. č. 2. ISBN 978-807-3873-486.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of my thesis is to determine how frequently occurring acute and chronic complications.Objective 1 Find out which acute complications prevail in relation to gender, type of diabetes and duration of diabetes.Objective 2 Find out which chronic complications prevail in relation to gender, type of diabetes and duration of diabetesTheoretical part: Basic information about diabetes mellitus, diabetes mellitus, acute and chronic complicationsThe empirical part: The main aim of my thesis is to determine how frequently occurring acute and chronic complications. For this work, the chosen method of questioning and investigation by questionnaire of our own design. The data will be statistically analyzed. The criterion for the selection of respondents adult with diabetes mellitus who are treated in the diabetes clinic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK