Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kostel sv. Bartoloměje v Plzni. Stavební vývoj kostela v době gotické
Název práce v češtině: Kostel sv. Bartoloměje v Plzni. Stavební vývoj kostela v době gotické
Název v anglickém jazyce: The church of st. Bartolomeus in Pilsen
Klíčová slova: architektura, král Václav II., gotika, poslední Přemyslovci, kostel, královské město, sv. Bartoloměj, přemyslovské Čechy, Plzeň, hrad Radyně, Starý Plzenec, 13. století, 14. století
Klíčová slova anglicky: Architecture, the king Wenceslas II., the Gothic, last Premyslids, church, royal town, St. Bartolomeus, Premysled´s Bohemia, the town Pilsen, the castle Radyně, the town Old Plzenec, 13. century, 14. century
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Záruba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2012
Datum zadání: 13.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.03.2012
Datum a čas obhajoby: 22.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2013
Oponenti: Stefan Scholz, Mag. phil., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Přehled bádání (co bylo napsáno o kostele, porovnání a konfrontace pramenů)
2) Historický rámec města oblasi a města (Starý Plzenec s hradištěm, Nová Plzeň, hrad Radyně)
3) Dějiny kostela: založení do 16. stol
4) Stavební rozbor kostela (konstrukce stavby, členění prostoru, omítky, žebra a přípory …) (15 až 20 stran)
a) stavební vývoj kostela
b) analogie


Seznam odborné literatury
BACHMAN HILDE: Vorgelerishce gotische plastik im Sudetraum, Prag 1941
BĚLOHLÁVEK M.: Dějiny Plzně v datech do 1788, Plzeň 1965
BĚLOHLÁVEK M.: Minulostí Plzně a Plzeňska I až III. Díl., Plzeň 1960
BĚLOHLÁVEK MILOSLAV A KOL.: Dějiny Plzně I., Od počátků do roku 1788, Pl.1965
BYSREICKÝ VLADIMÍR (et): Západočeský historický sborník 1, Plzeň 700 let, Plzeň
1995
ČECHURA JAROSLAV: České země v letech 1310-1378: Lucemburkové na českém trůně díl I. až IV., Praha 1999
ČELAKOVSKÝ Jaromír: Sbírka pramenů městského práva království Českého, Praha 1895
ČTVERÁK VLADIMÍR: Encyklopedie hradišť Čechách, Praha 2003
DOUŠA JAROSLAV / MARTINOVSKÝ IVAN: Dějiny Plzně v datech, Praha 2004
DURDÍK TOMÁŠ: Encyklopedie českých hradů, 1. až 6. vydání, Praha 1995
EMLER JOSEF: Regesta diplomatica nec non Bohemiae et Moravice, Praha 1882
FAJT JIŘÍ: Čechy a střední Evropa 1200 1550, Praha 2006
FAJT JIŘÍ / BAŽANTOVÁ NINA: Gotika v západních Čechách, Praha 1996
HÁJKOVÁ / HÁLOVÁ: Bibliografie Plzně, Plzeň 1995
HEJNIC JOSEF: Plzeň v husitské revoluci, Praha 1987
HOFFMANN FRANTIŠEK: České město ve středověku, Praha 1992
HRUŠKA MARTIN: Kniha pamětní král. krajského města Plzně od 775 až 1830, Plzeň 1883
KADLEC JAROSLAV: Přehled církevních českých dějin I. a II. díl, Praha 1991
KEJŘ JIŘÍ: Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998
KLÁPŠTĚ JAN: Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005
KUČA KAREL: Města a městečka v Čechách, Na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996
KURC DAVID: Plzeň, město piva. Česká republika: Chrám sv. Bartoloměje, Cheb 2006
KUTAL ALBERT: České gotické umění, Praha 1972
KUTHAN / ŠMIED / HOMOLKA / CIBULKA / KODALÍKOVÁ: Korunovační řád českých králů, Praha 2009
KUTHAN J. / DVORSKÝ J. / PAUL A.: Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky u Prahy 1982
KUTHAN J.: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellnců, díl první, král a šlechta, Praha 2010
KUTHAN J.: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách, k problematice cisterciácké tvorby, Praha 1983
KUTHAN JIŘÍ: Splendor et Gloria Regni Bohemiae, Praha 2008
KUTHAN: Česká architektura v době posledních Přemyslovců: města-hrady-kláštery-města, Vimperk 1994
LÁBEK LADISLAV: Šternberská kaple v Plzni, Plzeň 1924
LÍBAL DOBROSLAV: Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948
LÍBAL DOBROSLAV: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001
MEMCLOVÁ DOBROSLAVA: České hrady, díl 1. a 2., Praha 1972
MENCL / HOMOLKA: Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1985
MENCL V.: České středověké klenby, Praha 1974
MENCL VÁCLAV: Plzeň,7 kapitol z její výtvarné minulosti, Plzeň 1961
MENCL VÁCLAV: Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
MENCL: Výtvarný vývoj středověkých omítek, Praha 1968
MUK JAN / ZAHRADNÍK PVEL:Chrám sv.Bartoloměje v Plzni ve středověku a jeho novodobé úpravy; in. Zprávy památkové péče 54, s.: 341-350, 1994
PALACKÝ FRANTIŠEK: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, Praha 1894
POLC JAROSLAV V.: Česká církev v dějinách, Praha 1999
PROFOUS ANTONÍN: Místní jména v Čechách, Praha 1954
ROŽMBERSKÝ P. / NOVOBILSKÝ N: Královský hrad Radaně, Plzeň 1998
SOUKUP JAN: Katedrála sv. Bartoloměje, Praha 1998
SOUKUP JAN: Kostely Starého Plzence, Starý Plz. 2009
STRNAD JOS.: O starobylosti a významu Starého Plzence, Pletenec 1903
STRNAD JOSEF: Listář král. města Plzně = a druhdy poddaných osad, část 1.a 2., Plzeň 1905
STRNAD JOSEF: O založení královského města Plzně, Plzeň 1894
SUCHÁ MILADA: Bibliografie Plzně a Západočeského kraje, Plzeň 1961
ŠIMÁK: České dějiny, středověká kolonizace v zemích českých, Praha 1938
ŠIMŮNEK ROBERT: Historický atlas měst České republiky, 21. sv. Plzeň, Praha 2009
ŠIMŮNEK ROBERT: Historický atlas města Plzně, Plzeň 2009
ŠUSTA JOSEF: České dějiny díl 2., soumrak Přemyslovců, Praha 1935
VOGELTANZ EVŽEN: Tisíc let staré Plzně, Plzeň 1976
VYLETA M. A KOL.: Tisíc let Starého Plzence, PlzEň 1976
ŽEMLIČKA: Století posledních Přemyslovců, Praha 1998
Předběžná náplň práce
Práce chce objasnit stavebně-historický vývoj chrámu sv. Bartoloměje v Plzni v časovém vymezení od počátku stavebních prací až do 16. stol.
Systematika metodického zpracování tématu obsahuje historický vývoj oblasti v nástinu již od 9. století počínaje Starým Plzencem a jeho stejnojmenným hradištěm. Dále je zde popsáno založení a vývoj Nové Plzně, k níž se váže i historie hradu Radaně z doby císaře Karla IV.
Historie a koncepce samotného chrámu jsou zde líčeny z hlediska architektury. Téma je uzavřeno Šternberskou kaplí, založenou na přelomu 15. a 16. století, což byl poslední gotický počin této stavby. Jsou zde porovnávány jednotlivé stavební etapy kostela se svými slohovými specifiky od založení do 16. století. Práce si všímá architektury jako celku i stavebních detailů a chce tuto stavbu zařadit do kontextu soudobé architektury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis wants to explain a building historical evolution of church St. Bartolomeus in Pilsen. The topic is defined from the beginning to construction works to 16th century.
The systematics of topic contains a historical evolution of the area from 9th century to be beginning from a Old Pzenec (Starý Plzenec) with a hilfort of the same name. Next the text narrates about a foundation of a town New Pilsen (Nová Plzeň), which is bound with a history of castle Radyně from time of the emperor Karel IV.
History and conception of the church are explored by a architecture aspect. The topic is closed by a Šternberk´s chapel, which was founded at the turn 15th and 16th century’s and which was a last Gothic action this building. The construction periods are compared between them with a respect to style specifics from the foundation to 16th century. This work notes of a architecture overall also of architectural details and these wants to place this building into a context of the contemporary architecture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK