Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie basketbalu ve Strakonicích
Název práce v češtině: Historie basketbalu ve Strakonicích
Název v anglickém jazyce: History of basketball in Strakonice
Klíčová slova: historie, Strakonice, basketbal, klub
Klíčová slova anglicky: history, Strakonice, basketball, club
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2012
Datum zadání: 25.05.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 10:30
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Věra Kuhnová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
Seznam odborné literatury

1) BENDA, M. a kolektiv.Mattoni NBL. Praha: Flora, 2004
2) HROCH, M. Úvod do studia dějepisu IV., Metodika historikovy práce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983
3) JIHOČESKÁ PRAVDA, Pod basketbalovými koši, 28.10.1962
4) JIHOČESKÁ PRAVDA, Výsledky pod bezednými koši, 10.9.1979
5) Kronika basketbalu Strakonice 1960-1974
6) Kronika basketbalu Strakonice 1974-1983
7) Kronika basketbalu Strakonice 1984-1992
8) Kronika basketbalu Strakonice 1993-95/6
9) Kronika basketbalu Strakonice 1996-98
10) Kronika basketbalu Strakonice 1998-2002
11) Kronika basketbalu Strakonice 2009-2011
12) LEGRANT, L., RAT, M., Basketbal. Bratislava: Mladá léta, 2002
13) PACUT, M.,KOSÍK M. Dějiny sportovních her. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2009
14) PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA: Historie a současnost. Praha: nakladatelství Jan Vašut, 1998
15) SMITH, R., Velká encyklopedie Basketbal. Praha: nakladatelství Václav Svojtka, 1998
16) Výbor basketbalového svazu ÚV ČSTV, Zpravodaj č.37, Praha:Olympia Praha, 1983
17) Výbor basketbalového svazu ÚV ČSTV, Zpravodaj č.38. Praha:Olympia Praha, 1983
18) Výbor basketbalového svazu ÚV ČSTV, Zpravodaj č. 39. Praha:Olympia Praha, 1984
19) Výbor basketbalového svazu ÚV ČSTV, Zpravodaj č. 40. Praha:Olympia Praha, 1984
20) Výbor basketbalového svazu ÚV ČSTV, Zpravodaj č. 41. Praha:Olympia Praha, 1985
21) ZPRAVODAJ ČZ Naše noviny, Basketbalový víkend, 26.11.1980
134
22) ZPRAVODAJ ČZ, Naše noviny, Víkendový basketbal, 23.1.1976
Prameny:
23) FIBA, FIBA History. [Internet], 20. 4. 2010, poslední revize 20.4.2010 . [13.3.2013], <http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/fibaHist/p/openNodeIDs/5683/selNodeID/5683/fibaHist.html>
24) VONDŘIČKA, MIROSLAV. Českých lesů 383, Strakonice, 25. února 2013
Předběžná náplň práce
Diplomová práce mapuje historii strakonického basketbalového klubu, popisuje jeho samotný vznik a další vývoj. V úvodní části se snažím zasadit vývoj basketbalu do celosvětového i národního kontextu. Ve druhé části je basketbal popsán již v regionální podobě. Historie je rozdělena do chronologicky po sobě jdoucích obdobích. V práci nechybí ani seznamy jednotlivých hráčů a trenérů. Úspěchy či neúspěchy klubu dokládám konkrétními archivními údaji.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis maps the history of Basketball Club of Strakonice. It describes it's origin and further formation. In the introduction I have set the development of basketball in a global and also national context. In the second part I described basketball within it's regional form. The history is chronologically divided into consecutive periods. This work also contains rosters of player and trainers. I have also added specific archival data to support successes and failures of the team.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK