Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Analýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozice
Název práce v češtině: Analýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozice
Název v anglickém jazyce: Analysis of Mortality Development in Russia using various decompositon methods
Klíčová slova: úmrtnost, Rusko, dekompozice, senescenční a backgroundová úmrtnost, odvratitelná úmrtnost, endogenní, exogenní, příčiny smrti, úmrtnostní krize
Klíčová slova anglicky: mortality, Russia, decomposition, senescent and background mortality, avoidable mortality, endogenous, exogenous, causes of death, mortality crisis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.01.2012
Datum zadání: 11.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Oponenti: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce představí možnosti různých vybraných typů dekompozic a rozkladů v rámci analýzy úmrntosti. Na příkladu vybraného státu (nebo více států) pak budou výsledky ilustrovány.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK