Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká církev podobojí
Název práce v češtině: Česká církev podobojí
Název v anglickém jazyce: Bohemian utraquist Church
Klíčová slova: apoštolská posloupnost, čtyři pražské artikuly, eucharistie, husitství, kališník, kompaktáta, podobojí, reforma církve, táborité, utrakvismus
Klíčová slova anglicky: Apostolic succession, Calixtine, Church reform, Communion under both kinds, Compactata, Eucharist (Holy Communion), Four Articles of Prague, Hussitism, Taborite, Utraquism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Řešitel: Mgr. Jan Milata - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2012
Datum zadání: 11.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.01.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BARTOŠ, František Michálek. Husitská revoluce: I. Doba Žižkova (1415–1426). Nakladatel-ství Československé akademie věd, Praha 1965. 240 s. (České dějiny; díl II., část 7.).
BARTOŠ, František Michálek. Husitská revoluce: II. Vláda bratrstev a její pád (1426–1437). Academia, Praha 1966. 264 s. (České dějiny; díl II., část 8.).
ČERMÁK, Kliment. Listy Jana Žižky z Trocnova a jeho Vojenský řád. Čáslav 1912 (vl. nákl.). 30 s.
FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Zvon, Praha 1995. 360 s. ISBN 80-7113-119-9.
HEYMANN, Frederick Gotthold. John Žižka and the Hussite Revolution. Princeton Universi-ty Press, Princeton – New Yersey 1955. X, 521 s.
HORA, Petr. Toulky českou minulostí. 2. díl, Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků /1197–1526/. Práce, Praha 1991. 456 s. ISBN 80-208-0111-1.
HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 3. díl, Od nástupu Habsburků /1526/ k pobělohorskému stmívání /1627/. Baronet, Praha 1998. 240 s. ISBN 80-7214-091-4.
Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi: sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22.–26. září 1993 v Bayreuthu, SRN. Lášek, J. B., gen. ed. et al. Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou UK v Praze, Praha 1995. 333 s. ISBN 80-85795-17-5.
KALIVODA, Robert. Husitská ideologie. Nakladatelství Československé akademie věd, Pra-ha 1961. 560 s.
KALIVODA, Robert. Husitské myšlení. Filosofia, Praha 1997. 367 s. (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 4. sv.). ISBN 80-7007-098-6.
KAMINSKY, Howard. A History of the Hussite Revolution. University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1967. XV, 580 s.
KEJŘ, Jiří. Husité. Panorama, Praha 1984. 265 s.
KEJŘ, Jiří. Husitské učení o pokání a zpovědi. In: Husitský Tábor: sborník Husitského muzea (číslo 15), Tábor 2006. 429 s. ISBN 80-86971-12-0. ISSN 0231-6080.
LAMBERT, Malcolm. Středověká hereze. Argo, Praha 2000. 598 s. ISBN 80-7203-291-7.
SMÉKAL, Bedřich. Doplňky: kapitoly z českých a slovanských církevních dějin. In: FRAN-ZEN, August. Malé církevní dějiny. Zvon, Praha 1995.
SPINKA, Matthew. John Hus at the Council of Constance. Jackson, W. T. H., Gen. Ed. Columbia University Press, Ltd., New York, London 1965. XII, 327 s. (Records of Civilizati-on: Sources and Studies; LXXIII).
VESELÝ, Zdeněk. Dějiny českého státu v dokumentech. Victoria Publishing, Praha 1994. 543 s.
-----------------------
ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY:
Česko (Universum; 4. díl). Knižní klub, Praha 2005. ISBN 80-242-1525-X.
Encyklopedie náboženství. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997. ISBN 80-7192-188-2.
Kronika křesťanství. Kol. autorů. Fortuna Print, Praha 1998. ISBN 80-86144-23-2, ISBN2 80-7176-837-5.
Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Paseka/Argo a Ladi-slav Horáček – Paseka/Argo, Praha 1996–2003. ISBN 80-7203-007-8 (soubor, Argo); ISBN 80-7185-057-8 (soubor, Paseka).
The New Encyclopaedia Britannica: Micropaedia – Ready Reference. Chicago 1990. ISBN 0-85229-511-1.
-----------------------
INTERNET:
BAUDIŠ, Jan. Svatost Jeronýma Pražského a mistra Jana Husa. In: Orthodoxia [online]. ©1997–2010. [cit. 30. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.orthodoxia.cz/hus_hp.htm.
PRODROMOS [sestavil]. Husité a pravoslaví: husité hledají v Konstantinopoli sjednocení s pravoslavnou východní církví. In: Orthodoxia [online]. ©1997–2010. [cit. 30. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.orthodoxia.cz/dejiny/husite-v-konstantinopoli.htm.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK