Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pacovská městská kniha z let 1475-1683
Název práce v češtině: Pacovská městská kniha z let 1475-1683
Název v anglickém jazyce: The Town book of Pacov from the 1475-1683
Klíčová slova: městská kancelář, městská kniha, Pacov, diplomatika, dějiny správy, soudní činnost, trestní
Klíčová slova anglicky: municipal office, urban book, Pacov, diplomatics, history management, legal action, criminal
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.01.2012
Datum zadání: 10.01.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je představit pacovskou městskou knihu z hlediska diplomatického
rozboru. Městská kniha vznikla v období druhé poloviny 15. století až druhé poloviny 17.
století. Samotný rozbor zápisů je uveden dvěma podkapitolami. První z nich se zaměřuje na
společensko-politicko-správní vývoj oblasti Pelhřimovska a Pacovska v průběhu pozdního
středověku a raného novověku. Přímo prostředí Pacova se odráží v podkapitole věnované
městským právům, jejímž cílem je zasadit obsah privilegií vydaných pro Pacov do širších
společenských souvislostí.
Stěžejní část rozboru pacovské městské knihy představují podkapitoly popisující rozbor
jednotlivých zápisů z hlediska diplomaticko-obsahové analýzy a městskou knihu v kontextu
písemné produkce městské kanceláře. Řazení obsahových skupin jednotlivých typů zápisů
vychází z členění městských knih, jak je zevrubně aplikovala Ludmila Sulitková na prostředí
brněnských městských knih v kontextu vývoje městských knih ve středověku. Toto členění
vychází z výsledků dlouholetého výzkumu, jehož počátky lze spojovat s Václavem
Vojtíškem. Hlavní zřetel v rámci pojednání každého zápisu je věnován zodpovězení otázky
společenské funkce zápisů městské knihy, jeho zpísemnění v městské kanceláři, stejně jako je
sledována role vrchnosti města v kontextu vzniku jednotlivých zápisů.
Provedená analýza městské knihy ukázala široké spektrum zápisů, které v městské knize
narůstají a získávají pevnější formulář, zatímco jiné typy zápisů mizí. Tyto jevy byly
základem pro alespoň hypotetickou rekonstrukci městských knih v rámci pacovské městské
kanceláře z období raného novověku. A právě postavení pacovské městské knihy k ostatním
písemným dokumentům - listinám, listům, aktům tvoří obsah závěrečné podkapitoly
předložené studie.
Na základě analýzy městské knihy se podařilo objasnit činnost městské kanceláře stejně jako
vliv vrchnosti na vedení městské knihy, podobně jako způsob jejího vedení. Rozbor knihy
ukázal možnosti výpovědní hodnoty městských knih jednoho z poddanských měst ležících
mezi Táborem a Pelhřimovem.
Seznam odborné literatury
Bastl, Milan, Hříšní lidé rožmberských měst a vsí, in: Václav Bůžek-Josef Hrdlička, Dvory
velmožů s erbem růže, Praha 1997, s. 226-238.
Bastl, Milan, Policejní disciplinace a boj s kriminalitou v rožmberském Českém Krumlově,
in: Michaela Kokojanová (ed.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech
raného novověku (16.-18. století), Prostějov 1997, s. 363-375.
Bělohlávek, Miloslav, Kniha počtů města Plzně (1524-1525). Příspěvek k hospodářství
českých měst, Plzeň 1957.
Bělohlávek, Miloslav, Mělnické městské hospodářství před Bílou horou, Časopis společnosti
přátel starožitností českých 53, 1955, s. 147-167.
Bláhová, Marie, Historická chronologie, Praha 2001.
Brzoň, Roman a kol., Hrad Orlík nad Humpolcem, Humpolec 2010, s. 47-48.
Burdová Pavla, Vývoj intabulací svobodnického majetku v knihách svobodnických, Sborník
archivních prací 26, 1976, s. 261-290.
Bůžek, Václav, Rytíři renesančních Čech, Praha 1995.
Čechura, Jaroslav, Člověčenství, Právněhistorické studie 33, 1993, s.33-52.
Čelakovský, Jaromír, O původu středověké ústavy městské, Praha 1903.
Česáková, Markéta, Rychtářské manuály města Náchoda 1603-1636. Diplomová práce, Praha
2010.
Dědková, Lidmila, Úloha vrchnostenského rychtáře v městské správě litomyšlské, Zprávy
z muzeí od Trstenické stezky 7, 1969, s. 25-34.
Dobiáš, Josef, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí. Díl III.2-doba reformační,
Praha 1954.
Douša, Jaroslav, Městské rady v Plzni a na Starém Městě pražském v letech 1550-1650.
Sociální složení rad v letech 1550-1590, Sborník archivních prací 32, 1982, s. 321-418.
Ebelová, Ivana, Edice raně novověkých a novověkých písemných pramenů vydaných v letech
2000-2008, Sborník archivních prací 59, 2009, č. 2, s. 584-618.
Ebelová, Ivana, Finanční zajištění městských písařů na příkladech kanceláří v Lounech, Zatci
a Domažlicích v 16. a počátku 17. století, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et
historica 5, Z pomocných věd historických 14, 1996, s. 47-52.
Ebelová, Ivana, Revize soupisu městských knih českých do roku 1526 a jeho rozšíření. Limity
vydávání městských knih a pravidla jejich editace, Ústecký sborník historický-Suplementum
1, 2008, s. 397-408.
Fáčková, Jana, Spory poddaných městečka Veselí nad Lužnicí ve světle rychtářských knih
(1630-1783). Diplomová práce, Praha 2002.
Francek, Jindřich, Velké dějiny zemí koruny české. Zločinnost a bezpráví (svazek III.), Praha
-Litomyšl 2011.
Franková, Lidmila, Pacovské listiny z 15. a 16. století, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 8,
1997,s. 4-10.
Haas, Antonín, Právní oblasti českých měst, Časopis společnosti přátel starožitností 60, 1952,
s. 15-24.
Haas, Antonín, Pravomoc českého krále nad poddanskými městy a městečky,
Právněhistorické studie 4, 1958, s. 153-182.
Hoffmann, František, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009.
Holejšovský, Jaroslav, Počátek svobodnických knih, Sborník archivních prací 8, 1958, č. 1,
s. 90-108.
Hrdlička, Josef, Konfesijní politika šlechtických vrchností a šlechtická konfesionalizace
v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století, Český časopis historický 108, 2010, č. 3, s. 406-
442.
Hrdlička, Josef, Otázky bez odpovědí aneb konsenzuální ticho při obnovách městských rad
v raně novověkých Čechách, in: Václav Bůžek-Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální
skupina (Opera historica 12), České Budějovice 2007, s. 187-220.
Hrubá, Michaela, Zvonění na svatou Alžbětu, Praha 2011.
Janák, Jan - Hledíková, Zdeňka - Dobeš, Jan, Dějiny správy v českých zemích od počátků
státu po současnost, Praha 2005.
Janiš, Dalibor, Spory o čest kroměřížských měšťanů v 16. století. Sonda do právních poměrů
biskupského rezidenčního města, in: Tomáš Borovský-Dalibor Janiš-Michaela Malaníková
a kol. (edd.), Spory o čest ve středověku a raném novověku. Země a kultura ve střední Evropě
16, s. 151-171.
Jordánková Hana - Sulitková, Ludmila, K otázkám kriminalizace a marginalizace městského
obyvatelstva předbělohorské doby na příkladu královského města Brna, Opera historica 11,
2006, s. 601-613.
Jordánková, Hana - Sulitková, Ludmila, Možnosti edičního zpřístupnění brněnských
finančních knih, Ústecký sborník historický-Suplementum 1, 2008, s. 177-186.
Jordánková, Hana - Sulitková, Ludmila, Rychtářské knihy z Archivu města Brna jako
významný pramen k výzkumu kriminality v raném novověku, Časopis matice moravské 120,
2001, s. 175-186.
Jordánková, Hana - Sulitková, Ludmila, Spory o čest v českých a moravských městech
raného novověku. Sonda do pramenů královského města Brna a města Krupka v Čechách, in:
Tomáš Borovský-Dalibor Janiš-Michaela Malaníková a kol. (edd.), Spory o čest ve
středověku a raném novověku. Země a kultura ve střední Evropě 16, s. 171-186.
Kokojanová, Michaela a kol. (edd.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech
raného novověku (16.-18. století), Prostějov 1997.
Kreuz, Petr, Stav a perspektivy vydávání smolných knih a příbuzných pramenů k dějinám
hrdelního soudnictví v českých zemích, Ústecký sborník historický-Suplementum 1, Ústí nad
Labem 2010, s. 213-241.
Kreuz, Petr, Urážka na cti v praxi komorního soudu Království českého a městského soudu
Starého města pražského v první polovině 16. století, in: in: Tomáš Borovský-Dalibor Janiš-
Michaela Malaníková a kol. (edd.), Spory o čest ve středověku a raném novověku. Země
a kultura ve střední Evropě 16, s.127-150.
Kůrka, Pavel B., Kostelníci, úředníci, měšťané. Samospráva farnosti v utrakvismu, Praha
2010.
Kurucová, Miroslava, Výtvarné sběratelství v prostředí dvora Humprechta Jana Černína ve
druhé polovině 17. století. Diplomová práce, České Budějovice 2007.
Macek, Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Město, Praha 1998.
Macek, Josef, K pojmu města a městečka v jagellonském věku, in: Miloslav Polívka-Michal
Svatoš (edd.), Historia docet. Sborník prací k poct šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana
Hlaváčka, CSc., Praha 1992, s. 247-259.
Malý, Karel, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 1997.
Malý, Karel, K některým obecným otázkám trestního práva měšťanského v 16. století
v Čechách, in: Městské právo v 16.-18. století v Evropě, Praha 1982, s. 303-312. Mareš, Jan,
Vydání při obnovování městské rady v Lounech na přelomu 16. a 17. století, Sborník
Okresního archivu v Lounech 7, 1995, s. 37-42.
Martínek, Zdeněk, Lukavec v proměnách staletí, Pelhřimov 2002.
Martínek, Zdeněk, Řemesla a řemeslníci na Pelhřimovsku od středověku do období
průmyslové společnosti. Vývoj oborové a územní struktury výroby v regionu, in: Lenka
Martínková a kol. (edd.), Řemesla a řemeslníci na Pelhřimovsku od středověku do poloviny
20. století, Pelhřimov 1999, s. 5-30.
Martínek, Zdeněk, Trhová privilegia měst a městeček na Pelhřimovsku do poloviny 18.
století, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 10, 1999, s. 41-54.
Martínková, Lenka - Martínek, Zdeněk, Přehled historického vývoje, in: kolektiv autorů
(edd.), Pelhřimovsko ve druhém tisíciletí, Pelhřimov 2000, s. 33-34.
Martínková, Lenka, Městské knihy do roku 1600 z Pelhřimovska a možnosti jejich edičního
zpracování, se zvláštním zřetelem k nejstarší pelhřimovské městské knize (1417-1575),
Ústecký sborník historický-Suplementum 1, Ústí nad Labem 2010, s. 365-381.
Maťa, Petr, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.
Matějek, František, Cesta poddaného lidu na Moravě ke znevolnění, Brno 2000.
Mendelová, Jaroslava, Rady Nového a Starého města pražského v letech 1547-1602, In:
Pražské městské elity středověku a raného novověku - jejich proměny, zázemí a kulturní
profil (Documenta Pragensia) Praha 2004, s. 97-105.
Mikulec, Jiří, Poddanská otázka v barokních Čechách, Praha 1993.
Nácovská, Pavla, Svatební smlouvy jako pramen sociálně-dějinného a historicko-
demografického poznání (Kutná Hora 1550-1600), Historická demografie 21, 1997, s. 37-72.
Novotná, Lenka, Městská správa v Soběslavi v letech 1587-1604 a 1662-1712. Bakalářská
práce, České Budějovice 2010.
Nový, Rostislav, Městské knihy v Čechách a na Moravě 1310-1526, Acta Universitatis
Carolinae - Philosophica et historica 4, 1963.
Nuhlíček, Josef, Nejstarší městské knihy pacovské, Časopis archivní školy 15-16, 1937-1938,
s. 191-199.
Pakosta, Ferdinand, Michal Španovský z Lisova. Účastník jednání o českou konfesi 1575, pán
na Pacově 1584-1600, Pacov 1914.
Pakosta, Ferdinand, Práce a plat písaře radního v Pacově, Jihočeský kraj 1910, č.1, s. 34-35.
Pakosta, Ferdinand, Vaření piva a prodej vína v Pacově, Časopis přátel starožitností českých
18, 1910, č. 4, s. 135-145.
Palacký, František, Přehled současných nejvyšších důstojníků a úředníků zemských
i dvorských v Království českém od nejstarších časů až po nynějšek, Praha 1882.
Pánek, Jaroslav, Hrdelní soudnictví městečka Čechtic v 17. a 18. století, Středočeský sborník
historický 12, 1977, s. 129-181.
Pánek, Jaroslav, Hrdelní soudnictví městečka Neveklova v 18. století. Příspěvek k poznání
pozdně feudálního hrdelního soudnictví v Čechách a k charakteristice patrimoniálních
trestněprávních pramenů, Středočeský sborník historický 14, 1979, s. 71-109.
Pánek, Jaroslav, Křivsoudovské kriminální reversy. Příspěvek k pozdně feudálního hrdelního
soudnictví v Čechách a k charakteristice kriminálních reversů, Středočeský sborník historický
15, 1980, s. 163-182.
Pánek, Jaroslav, Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách, Československý
časopis historický 32, 1984, s. 693-728.
Pátková, Hana, Album pozdně středověkého písma. Album scripturae medii aevi posterioris-
Jižní Čechy (svazek 11), Praha 2011.
Pátková, Hana, Privilegia na vedení městských knih pro poddanská města v předhusitských
Čechách, in: Zdeněk Hojda-Hana Pátková, Pragmatické písemnosti v kontextu právním
a správním (Opera Facultatis philosophicae Carolinae Pragensis VI), s. 121-126.
Pecháček, Ladislav, Nejstarší městské knihy poddanských měst Pelhřimova a Pacova, Praha
1977.
Pekař, Josef, Kniha o Kosti, Praha 1942.
Petráň, Josef a kol., Dějiny hmotné kultury II (1), Praha 1995.
Polák, Stanislav, Lobkovická kapitola z dějin Sedlčan, Středočeský sborník historický 10,
1975, s. 183-200.
Polák, Stanislav, Trhové knihy českých poddanských měst v první polovině 16. století,
Sborník archivních prací 18, 1968, s. 447-449.
Pražák, Jiří, O methodě diplomatického studia městských knih, Archivní časopis 3, 1953,
s. 145-163, s. 205-227.
Prochaska, Victor, Uber die Entstehung und Entwicklung der áltesten Stadtbucher in Bóhmen,
Mitteilungen des Vereines fur Geschichte der Deutschen in Bóhmen 22, 1884, s. 56-71.
Procházková, Eva, Hrdelní soudnictví města Benešova, Sborník vlastivěných prací
z Podblanicka 21, 1980, s. 211-254.
Roedl, Bohumír, Cestou milosti. Hrdelní reversy v praxi českých městských soudů raného
novověku, in: Jindřich Francek (ed.), Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.-18. století.
Sborník příspěvků z konference konané v Pardubicích 21.-22.9.1995, s. 41-62.
Řepová, Eliška, Personální skladba městské rady v Prachaticích v 17. století. Bakalářská
práce, České Budějovice 2011.
Řeřichová, Sylva, Vliv vrchnosti na právní a správní poměry města Lomnice nad Lužnicí před
regulací magistrátu a po ní, Archivum Trebonense, 1982, s. 63.
Sedláček, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl čtvrtý, Praha 1995, s. 206.
Schwallerová, Jana, „Život a dobrá čest jedním krokem kráčejí." Čest a každodennost ve
Veselí nad Lužnicí v 17. a 18. století", Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 8, 2006, č. 1, s. 26-
45.
Siglová, Tereza, Role cti ve sporech poddaných na příkladu pardubického panství v 16. a 17.
století, in: Tomáš Borovský-Dalibor Janiš-Michaela Malaníková a kol. (edd.), Spory o čest ve
středověku a raném novověku. Země a kultura ve střední Evropě 16, s. 186-201.
Slezáková, Hana, Svatební smlouvy boskovických měšťanů z let 1601-1620, Pardubice 2008.
Smolová, Věra, Rada Starého Města pražského v letech 1650-1713, Pražský sborník
historický 24, 1991, s. 5-37.
Smržová, Adéla, Hořepničtí měšťané ve světle svatebních smluv z 18. století, Pardubice 2007.
Starý, Václav, Nejstarší zachovaná vimperská městská kniha, Archivum Trebonense, 1982,
s. 27-37.
Sterneck, Tomáš, Obnovování českobudějovické městské rady za třicetileté války, Jihočeský
sborník historický 74, 2005, s. 104-150.
Sulitková, Ludmila, Stav a perspektivy vydávání městských knih v Českých zemích
(středověk a raný novověk), Ústecký sborník historický-Suplementum 1, 2008, s. 27-38.
Sulitková, Ludmila, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619. Katalog. Úvodní
svazek, Brno 1998.
Sulitková, Ludmila, Vývoj městských knih v Brně ve středověku, Praha 2004.
Šindelář, Bedřich, K otázce zběhlých poddaných u nás. Přehled opatření proti poddanským
zběhům od 13. do 18. století, Časopis společnosti přátel starožitností českých 57, 1949,
s. 163-175; 214-227.
Šindelář, Bedřich, Útěk poddaných z Čech na Moravu po třicetileté válce, Praha 1985.
Toegel, Miroslav, Zbíhání poddaných na pardubickém panství ve druhé polovině 17. století,
Sborník historický 7, 1960, s. 191-222.
Tomášek, Jan, Panské a vladycké rody na Pacovsku a jejich erby. 12. Robmhápové ze Suché,
Vlastivědný sborník Pelhřimovska 11, 2000, s. 120. (celý článek 120-122)
Tomášek, Jan, Panské a vladycké rody na Pacovsku a jejich erby. 13. Vítové ze Rzavého,
Vlastivědný sborník Pelhřimovska 12, 2001, s. 202-204.
Tomášek, Jan, Panské a vladycké rody na Pacovsku a jejich erby. 21. Malovcové z Pacova,
Vlastivědný sborník Pelhřimovska 19, 2008, s. 194-200.
Tomášek, Jan, Panské a vladycké rody na Pacovsku a jejich erby. 20. Španovští z Lisova,
Vlastivědný sborník Pelhřimovska 18, 2007, s. 95-101.
Tošnerová, Marie, Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia
městského kronikářství v Čechách v letech 1526-1628, Studie o rukopisech. Monographia
(Svazek XV.), Praha 2010.
Turčín, Oldřich, Několik poznámek k článku „Knihy pozemkové a knihy městské", Archivní
časopis 17, 1967, č. 2, s. 98-99.
Vaniš, Jaroslav, Kniha počtů královského města Loun z let 1450-1472 a 1490-1491, Praha
1979.
Vaniš, Jaroslav, Knihy počtů českých měst v druhé polovině 15. století. Příspěvek k městské
diplomatice doby vlády Jiřího z Poděbrad, Sborník historický 16, 1968, s. 43-79.
Verbík, Antonín, Znojemské knihy počtů v 15. století, Jižní Morava, 1 967, s. 3-16.
Vilím, Karel, Spor frýdlantských měšťanů s redernskou vrchností o várečné právo v letech
1608-1616, Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích 18, 1990, s. 97-109.
Vobrátilková, Hana, Knihy sporného soudnictví Starého Města pražského před rokem 1620,
Pražský sborník historický 33, 2004, s. 25-81.
Vojtíšek, Václav, K počátkům městských knih pražských a desk zemských, in: Výbor rozprav
a studií, Praha 1953, s. 229-239.
Vojtíšek, Václav, O nejstarších knihách města Kolína nad Labem, in: Výbor rozprav a studií,
Praha 1953, s. 86-115.
Vojtíšek, Václav, O nejstarších městských knihách českých, pražské a novobydžovské,
s. 341-366.
Vojtíšek, Václav, O právních rukopisech města Německého Brodu, in: Výbor rozprav a studií,
Praha 1953, s. 116-138.
Vojtíšek, Václav, O studiu městských knih českých, in: Výbor rozprav a studií, Praha 1953,
s. 52-85.
Vojtíšek, Václav, Soud a rada v královských městech českých, in: Výbor rozprav, s. 240-272.
Vorel, Petr, Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15. 17. století,
Pardubice 2001.
Waska, Karel, Vrchnostenská města a farní správa v Čechách vrcholného a pozdního
středověku (K možnostem využití edice Codex iuris municipalis), Acta Universitatis
Carolinae - Philosophica et historica 2, Z pomocných věd historických 15, 1999, s. 273-280.
Wasková, Marie, Liber memorabilium Starého Města pražského z let 1631-1648 (1656),
Sborník archivních prací 57, 2007, č. 2, s. 574-706.
Woitschová, Klára, Edice nebo databáze? Ortelní manuály jako komplementární pramen
k poznání raně novověkého městského soudnictví, Ústecký sborník historický-Suplementum
1, 2008, s. 241-252.
Záleská, Lenka, „Staly se smlouvy řádný a dokonalý...", Vyškovský sborník 6, 2008, s. 55-68.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK