Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Resilience pracovníků v hospici
Název práce v češtině: Resilience pracovníků v hospici
Název v anglickém jazyce: Resilience of workers in a Hospic
Klíčová slova: Resilience, hardiness, koherence, rizikové a protektivní faktory, smysl života, zátěžové situace, coping, paliativní medicína, hospicová péče
Klíčová slova anglicky: Resilence, hardines, koherence, risk and protective factors, meaning of life, stress situations, coping, paliative medicine, hospice care.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2012
Datum zadání: 10.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2012
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Oponenti: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Assman, Jan. (2003). Smrt jako fenomén kulturní teorie : obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. Praha: Vyšehrad.
Beranová, L. (2007). Smrt v režii umírajícího. Lidové noviny, 30. 6. 2007.
Catalano, D., Chan, F., Wilson, L, Chiu, Ch. Y., Muller, V. R. (2011). The Buffering Effect of Resilience on Depression Among Individuals With Spinal Cord Injury: A Structural Equation Model. Rehabilitation Psychology 2011, Vol. 56, No. 3, 200–211. American Psychological Association.
Davis, Ch. C., Asliturk, E. (2011) Toward a Positive Psychology of Coping With Anticipated Events. Canadian Psychology 2011, Vol. 52, No. 2, 101–110. Canadian Psychological Association.
Frankl, V. E. (1997) Vůle ke smyslu. Brno: Cesta.
Hartl, P.; Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál
Holman, E. A., Seery, M. D., Silver, R. C. (2010) Whatever Does Not Kill Us: Cumulative Lifetime Adversity, Vulnerability, and Resilience. Journal of Personality and Social Psychology 2010, Vol. 99, No. 6, 1025–1041. American Psychological Association.
Kastová, V. (2005). Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál
Kebza, V., Šolcová, I. (2005). Prediktory osobní pohody (well-being) u reprezentativního souboru české populace. Československá psychologie, 2005. roč. 49, č. 1, str. 1-8 .
Křivohlavý, J. (1994). Jak zvládat stres. Praha: Grada.
Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.
Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
Kupka, M. (2008). Paliativní péče a riziko syndromu vyhoření. [online]. Epsychologie. Roč. 2, č. 1, s. 23-35, [cit. 16.12.2009]. Dostupné na World Wide Web: <http://e-psycholog.eu/pdf/kupka-ps.pdf>
Kübler-Ross, E. (2003). O smrti a umírání. Turnov: Arica.
Macková, M. (2002) Hospicové hnutí u nás a ve světě. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita.
Matoušek, O. (2003). Slovník sociální práce. Praha: Portál.
Misconiová, B.(1999) Péče o umírající. Praha: Národní centrum domácí péče České republiky.
MPSV. (2002). Standardy kvality sociálních služeb. [online]. Praha: MPSV. [cit. 29.10.2009]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.mpsv.cz/cs/5963>.
Munzarová, M. (2005). Eutanázie, nebo paliativní péče? Praha: Grada.
Murphy, R. F. (2006) Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství.
Mühlpachr, P. (2004) Gerontopedagogika. Brno: MU v Brně.
Norman, E. (2000). Resiliency Enhancement: Putting the Strength Perspective Into Social Work Practice. USA: Columbia University Press.
Ondrušová, J. (2011). Stáří a smysl života. Praha: Karolinum.
Prati, G., Pietrantoni, L., Cicognani, E. (2011). Coping Strategies and Collective Efficacy as Mediators Between Stress Appraisal and Quality of Life Among Rescue Workers. International Journal of Stress Management, 2011, Vol. 18, No. 2, 181–195
Seligman, M. (2003). Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar.
Shapiro, J., Astin, J., Shapiro, S. L., Robitshek, D., Shapiro, D. H.(2011).Coping with Loss of Control in the Practise of Medicine. Families, Systems, & Health, Vol. 29, No. 1, 15–28
Student, J. C., Mühlum, A., Student, U., (2006). Sociální práce v hospici a paliativní péče. Praha: Jinočany H+H Vyšehradská.
Šolcová, I. (1995). Manuál k Personal View Survey. Nepublikovaná verze. Praha
Šolcová, I. (2007). Některé psychofyziologické souvislosti resilience. Praha: Psychologický ústav AV ČR.
Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada
Špatenková , N. a kol. 2004. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing, a.s.
Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. 3rd ed. Praha: Portál.
Vachon, M. (2006). The Experience of the Nurse in End-of-Life Care in the 21st Century. In Ferrel, B. & Coyle, N. (Eds.). Textbook of Paliative Nursing. 2nd ed.,
Oxford: Oxford University Press, pp. 1011–1029.
Vašina, L. (1999.). Sanoterapie. Brno: Masarykova univerzita.
Vodáčková, D. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál.
Vorlíček, J., Adam, Z.(1998) Paliativní medicína. Praha: Grada.
Watson, S. B., Goh, Y. W., Sawang, S. (2011). Gender Influences on the Work-Related Stress-Coping Process. Journal of Individual Differences 2011; Vol. 32(1):39–46

Elektronické zdroje:
http://www.asociacehospicu.cz/html/files/aphpp_standardy2.doc
http://www.centrum-cercany.cz/
http://www.hospice.cz/
http://www.umirani.cz
http://www.who.int/cancer/palliative/en/
/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK