Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Poslechové aktivity v praxi
Název práce v češtině: Poslechové aktivity v praxi
Název v anglickém jazyce: Listening Activities in Practice
Klíčová slova: Poslech hudby, historie poslechu hudby v hudební výchově, Rámcový vzdělávací program a hudební výchova, poslechové činnosti, poslechové aktivity, rozdělení poslechových aktivit, tvořivá práce s poslechem, poslechová hodina, hudební výchova, základní škola, učebnice hudební výchovy pro základní školy, náměty na vyučování, příprava vyučovacích hodin, realizace vyučovacích hodin, videozáznam, hodnocení výuky.
Klíčová slova anglicky: Listening to Music, History of Listening to Music in Music Lessons, The Framework Educational Programme and Music, Music Fundamentals, Music Activities, Diversification of Music Activities, Creative Working with Listening to Music, Music Lessons Focused on Listening to Music, Music, Primary School, Music Textbooks for Primary Schools, Topics to Teach, Preparing Music Lessons, Realization of Music Lessons, Videorecordings, Evaluation of Music Lessons.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Ludmila Bajerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2012
Datum zadání: 06.01.2012
Datum a čas obhajoby: 21.01.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V diplomové práci bych se chtěla zabývat poslechovými aktivitami v praxi v hodinách hudební výchovy na základní škole.

V teoretické části diplomové práce bych chtěla stručně zmínit historii poslechu hudby v hudební výchově, postavení a vymezení předmětu hudební výchova v Rámcovém vzdělávacím programu a zhodnotit učebnice hudební výchovy pro základní školy z hlediska míry zařazování poslechových aktivit a způsobu práce s poslechovými ukázkami. Dále bych se chtěla zaměřit na výuku poslechu hudby v hodinách hudební výchovy, přípravu poslechové hodiny, její strukturu a rozdělení poslechových aktivit.

V praktické části diplomové práce bych chtěla předložit konkrétní návrhy poslechových hodin, připravené pro žáky základní školy. Tyto hodiny bych chtěla realizovat v praxi a v diplomové práci uvést reflexi z této praxe od zúčastněných žáků, učitelů i své vlastní postřehy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my Diploma Thesis I would like to deal with listening activities in practice in Music lessons at a primary school.

In the theoretical part of the Diploma Thesis I would like to briefly mention the history of listening to music in Music lessons, the role and the delimination of the subject of Music in Framework Educational Programme and to review Music textbooks for primary schools from the point of a degree of an involvement of listening activities and the manner of work with music pieces. Next, I would like to focus on teaching listening to music, preparing music lessons focused on listening to music, the structure of a music lesson and the distribution of listening activities.

In the practical part of the Diploma Thesis I would like to propose particular lesson plans of music lessons focused on listening activities prepared for pupils of a primary school. I would like to put these lessons in practice and present a reflexion from this practice given by participating pupils, teachers and my own observations in the Diploma Thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK