Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17
Název práce v češtině: David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17
Název v anglickém jazyce: David and Goliath: A Narrative Analysis of 1 Samuel 17
Klíčová slova: David; Goliáš; Saul; starověký narativ; narativní analýza; 1. kniha Samuelova
Klíčová slova anglicky: David; Goliath; Saul; Old Testament narrative; narrative analysis; 1st book of Samuel
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Vedoucí / školitel: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2012
Datum zadání: 03.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.01.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomové práce „David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17“ je, analyzovat jeden z nejznámějších biblický příběhů prostřednictvím metody narativní analýzy a poskytnout tak čtenáři pohled na text skrze jednotlivé narativní kategorie. Větší část práce se tedy zabývá zkoumáním postav, dialogů, úlohou vypravěče, implikovaným čtenářem, událostmi v příběhu, fokalizací a dalšími kategoriemi. V závěru práce se nachází malý exkurz s historickým pohledem na příběh Davida a Goliáše, který pomáhá zařadit text do určitého historického kontextu a je důležitý pro pochopení celkového smyslu textu.
Seznam odborné literatury
Prameny
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ediderunt K. Elliger, W. Rudolph. 5. Auflage. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. 1574 s. ISBN 978-3-438-05222-3.
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Český ekumenický překlad. Přeložily Ekumenické komise pro Starý a Nový zákon. Praha: Česká biblická společnost, 1985. 287 s. ISBN neuvedeno.

Literatura
ALTER, Robert. The David Story: a Translation With Commentary of 1 and 2 Samuel. New York: W.W. Norton, 1999, 410 s. ISBN 03-930-4803-9.
ALTER, Robert. The Art of Biblical Narrative. New York: Basic Books, 1981, 195 s. ISBN 04-650-0427-X.
AUERBACH, Erich. Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. 2. vyd. Přeložil Miloslav Žilina. Praha: Mladá fronta, 1998, 479 s. ISBN 80-204-0738-3.
BARR, James. The Synchronic, the Diachronic and the Historical: A Triangular Relationship in Ed. MOOR, Johannes Cornelis de. Synchronic or Diachronic?: a Debate on Method in Old Testament Exegesis. S. 2.
BAR-EFRAT, Shimeon. Narrative Art in the Bible. New York: T&T Clark International, 2004, 295 p. ISBN 05-670-8495-7.
BECK, John A. David and Goliath, a story of place: the narrative-geographical shaping of 1 Samuel 17. Westminster Theological Journal [online]. 2006, vol. 68, issue 2, s. 321-330 [cit. 2013-05-9]. Dostupné z: EBSCOhost.
BERLIN, Adele. Poetics and Interpretation of Biblical Narrative. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1994, 180 s. ISBN 15-750-6002-7.
BODNER, Keith. 1 Samuel: A Narrative Commentary. 1.st. England: Sheffield Phoenix Press, 2009, 352. ISBN 978-1-906055-88-2.
BORGMAN, Paul. David, Saul, and God: Rediscovering an Ancient Story. New York: Oxford University Press, 2008, 335 p. ISBN 01-953-3160-5.
BROMANOVÁ, Eva. Aluze: časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Modely narativních fokalizací - kritický přehled. Přeložil Martin Punčochář. Olomouc: Katedra bohemistiky FF UP, 2006, 10., 1. ISSN 1212-5547. s. 115-131.
BRUEGGEMANN, Walter. First and Second Samuel. Louisville, Kentucky: John Knox Press, 1990, 362 s. ISBN 08-042-3108-7.
CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. 1. vyd. Přeložil Jiří Bareš. Brno: Host, 2002, 168 s. ISBN 80-7294-070-8.
CULLEY, Robert C. Themes and Variations: A Study of Action in Biblical Narrative. 1. vyd. Atlanta: Scholars Press, 1992, 190 s. ISBN 1-55540-757-9.
DIEBNER, Bernd Jörg. „David“ a „Goliáš“. Tesáno do kamene, psáno na pergamen, tištěno na papír. Jihlava: Mlýn, 2008, s. 31-38.
FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. David a Šalomoun: počátky mesianismu ve světle moderní archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010, 265 s. Teologie (Vyšehrad). ISBN 978-807-4290-169.
FORSTER, Edward Morgan. Aspekty románu. 1. vyd. Přeložila Eva Šimečková. Bratislava: Tatran, 1971, 140 s. ISBN neuvedeno.
FOŘT, Bohumil. Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008, 111 s. ISBN 978-80-85778-61-8.
FROLOV, Serge a Allen WRIGHT. Homeric and Ancient Near Eastern Intertextuality in 1 Samuel 17. Journal of Biblical Literature [online]. 2011, roč. 130, No. 3, s. 451-471 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: EBSCOhost.
GENETTE, Gérard. Narrative Discourse: an essay in method. 1st. Translated by Jane E. Lewin. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1980, 285 s. ISBN 13: 978-0-8014-9259-4.
GENETTE, Gérard. Rozprava o vyprávění: (Esej o metodě). Česká literatura. Přeložila Natálie Darnadyová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, červen 2003, roč. 51, č.3., s. 302-327. ISSN 0009-04 69.
GENETTE, Gérard. Rozprava o vyprávění: (Esej o metodě). Česká literatura. Přeložila Natálie Darnadyová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, srpen 2003, roč. 51, č.4., s. 470-795. ISSN 0009-04 69. Pokračování článku z č.3.
GUNN, David M. a Danna Nolan FEWELL. Narrative in the Hebrew Bible. Oxford: Oxford University, 1993, 263 s. ISBN 0-19-213245-8.
HAYES, Daniel J. Reconsidering the Height of Goliath. Journal of the Evangelical Theological Society [online]. Lynchburg: Evangelical Theological Society, 2005, roč. 48, issue 4, s. 701-714 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: ProQuest Religion.
HELLER, Jan. Symbolika čísel a její původ. Praha: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 2003, 34 s. ISBN neuvedeno.
CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. 1. vyd. Přeložil Jiří Bareš. Brno: Host, 2008, 326 s. ISBN 978-80-7294-260-2.
JAVORNICKÝ, David. Kategorie postavy v poetice starozákonních narativů. Tesáno do kamene, psáno na pergamen, tištěno na papír. Jihlava: Mlýn, 2008, s. 159-179.
JAVORNICKÝ, David. Zápletka v poetice starozákonních narativů. Tesáno do kamene, psáno na pergamen, tištěno na papír. Jihlava: Mlýn, 2008, s. 180-206.
JOYCE, Paul M. Synchronic and Diachronic Perspectives on Ezekiel in Ed. MOOR, Johannes Cornelis de. Synchronic or Diachronic?: a Debate on Method in Old Testament Exegesis. Leiden: E. J. Brill, 1995, 255 s. ISBN 90-04-10342-2. S. 116.
POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006, 508 s. ISBN 80-7021-779-0.
PROVAN, Iain. The Historical Books of the Old Testament in Ed. BARTON, John. The Cambridge companion to biblical interpretation. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 338 s. ISBN 0-521-48593-2. S. 198.
RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. 1. vyd. Brno: Host, 2001, 176 s. ISBN 80-7294-004-X.
SÁZAVA, Zdeněk. Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí. 1. vyd. Brno: Luboš Marek, 2001, 159 s. ISBN 80-86263-16-9.
SCHOLES, Robert E. Povaha vyprávění. 1. vyd. Přeložil Marek Sečkař. Brno: Host, 2002, 328 s. ISBN 80-7294-069-4.
SKA, Jean Louis. "Our Father Have Told Us": Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1990, 129 s. ISBN 88-7653-593-4.
STERNBERG, Meir. The Poeics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the Drama of Reading. 5. vyd. Bloomington: Indiana University Press, 1985, 580 s. ISBN 02-532-0453-4.
TODOROV, Tzvetan. Poetika prózy. 1. vyd. Přeložili Jiří Pelán a Libuše Valentová. Praha: Triáda, 2000, 336 s. ISBN 80-86138-27-5.
VŠETIČKA, František. Stavba prózy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1992, 152 s. ISBN neuvedeno.
Výklady ke Starému zákonu II. :Jozue – Ester. 2. vyd. Připravila Starozákonní překladatelská komise. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996. 735 s. ISBN 80-7192-150-5.
YADIN. Goliath's Armor and Israelite Collective Memory. Vetus Testamentum [online]. Jul., 2004, Vol. 54., Fasc. 3, pp. 373-395 [cit. 2013-06-17]. Dostupné z: JSTOR.
ZORN, Jeffrey R. Reconsidering Goliath: An Iron Age I Philistine Chariot Warrior. Bulletin of the American Schools of Oriental Research [online]. Boston, US: American Schools of Oriental Research, 2010, roč. 360, s. 1-22 [cit. 2013-06-17]. Dostupné z: ProQuest Religion.

Encyklopedie a slovníky
BOTTERWECK, Gerhard Johannes et al. Theological dictionary of the Old Testament. Cambridge: William B. Eerdmans, 2001, 615 s. Volume 11. ISBN 0-8028-2335-1.
BROMILEY, Geoffrey W. et al The International Standard Bible Encyclopedia. 3. vyd. Michigen: W.B. Eerdmans, 1986, 1060 s. Volume 3. ISBN 0-8028-8163-7.
GESENIUS, Friedrich Heinrich Wilhelm et al. A Hebrew and English lexicon of the Old Testament. Oxford: Clarendon Press, 1955, 1126 s. ISBN neuvedeno.
HELLER, Jan. Výkladový slovník biblických jmen. 1. vyd. Praha: Advent-Orion, 2003, 630 s. ISBN 80-7172-865-9-.
KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. vyd. Praha: Albatros, 1997, 573 s. ISBN 80-00-00527-1.
LISOWSKY, Gerhard a Hans P RÜGER. Konkordanz zum hebräischen Alten Testament: nach dem von Paul Kahle in der Biblia Hebraica edidit Rudolf Kittel besorgten Masoretischen Text = Concordantiae veteris testamentii : Hebraicae atque Aramaicae. 3., verb. Aufl. /. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993, XV, 1672, 8 s. ISBN 3-438-05230-7.
MÜLLER, Richard a Pavel ŠIDÁK. Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha: Academia, 2012, 699 s. ISBN 978-80-200-2048-2.
PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. 4. vyd. Praha: Kalich, 2006. 188 s. ISBN 80-7017-029-8.
RINGGREN, Helmer a Gerhard Johannes BOTTERWECK. Theological dictionary of the Old Testament. Michigan: William B. Eerdmans, 1974, 479 s. Volume 1. ISBN 0-8028-2325-4. S. 223.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK