Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání možností software Dyna-Clue a LandChangemodeler pro predikční modelování suburbánního rozvoje modelového území v zázemí Prahy
Název práce v češtině: Srovnání možností software Dyna-Clue a LandChangemodeler pro predikční modelování suburbánního rozvoje modelového území v zázemí Prahy
Název v anglickém jazyce: Comparison of Dyna-Clue and land change modeler software for predictive modelling in the suburban area of Prague
Klíčová slova: Dyna-CLUE, Land Change Modeler, predikční modelování, krajinný pokryv, rezidenční a komerční zástavba
Klíčová slova anglicky: Dyna-CLUE, Land Change Modeler, predictive modelling, land cover, residential and commercial development
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.12.2011
Datum zadání: 20.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: Mgr. Stanislav Grill
 
 
 
Předběžná náplň práce
V rámci několika projektů byla na PřF UK v Praze zpracována časová řada dat vývoje land cover v zázemí Prahy. Tato data potvrdila progresivní a místy neřízený rozvoj suburbanizace v posledních dvaceti letech. Zpracovaná data je možné společně s dalšími datovými vstupy využít pro predikci a případně pro kontrolu budoucího rozvoje suburbanizace. Pro predikční modelování na různých prostorových úrovních je v současné době využíváno množství komerčních i volně dostupných nástrojů. Jejich srovnání může přinést zajímavé informace jak z hlediska metodického, tak z hlediska samotných výstupů predikce. Pro predikční modelování rozvoje suburbanizace v modelovém území v zázemí Prahy byl zvolen volně dostupný software pro modelování změn land cover - Dyna-CLUE - vyvinutý na Wageningen Univeristy v Nizozemsku a komerční softwarová extenze pro ArcGIS – LandChangeModeler, která je určena k analýze a predikci změn land cover.
Studentka aplikuje oba modely na stejnou časovou řadu dat land cover (tematické výstupy získané manuální klasifikací dat velmi vysokého rozlišení - letecké snímky a data družice QuickBird - na základě předem dané legendy). Vyhledá dostupná socioekonomická a fyzickogeografická data, která vývoj ovlivňují, zpracuje je do formátu použitelného pro modely a v modelech je využije.
Cílem práce je porovnat možnosti software Dyna-Clue a LandChangemodeller pro predikční modelování suburbánního rozvoje modelového území v zázemí Prahy. Studentka zpracuje predikční mapy vytvořené v obou softwarech pro stejné navržené scénáře vývoje (pro již známý časový horizont), porovná přesnost modelů (přesnost rozloh kategorií land use a prostorovou přesnost) a bude hledat a příčiny zjištěných nepřesností v modelech (zdůvodnění proč je jeden model přesnější než druhý).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK