Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní prostředky boje s organizovaným zločinem
Název práce v češtině: Trestněprávní prostředky boje s organizovaným zločinem
Název v anglickém jazyce: The Criminal Means of Dealing with Organized Crime
Klíčová slova: organizovaný zločin, agent, korunní svědek, právnické osoby
Klíčová slova anglicky: organized crime, agent, king’s evidence, legal persons
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2006
Datum zadání: 20.12.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:21.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:22.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Oponenti: Jan Sváček
  doc. JUDr. Peter Polák, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Disertační práce ,,Trestněprávní prostředky boje s organizovaným zločinem" se předně musí věnovat problematice trestněprávních (hmotněprávních i procesněprávních) nástrojů a institutů, které jsou způsobilé s fenoménem organizovaného zločinu účinně bojovat. Tyto je tedy třeba podrobit rozboru z pohledu de lege lata, ale i de lege ferenda, a to včetně komparace se zahraniční právní úpravou. Opomenuty nemohou být ani okolnosti a příčiny, které vedou ke vzniku organizovaného zločinu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation ,,The criminal means of dealing with organized crime" must be devoted primarily to the problems of criminal (substantive as well as procedural criminal law) means and institutes which are able to fight with the phenomenon of organized crime effectively. These must be analysed de lege lata and de lege ferenda including comparation with foreign legislation.It is not possible to omit circumstances and causes leading to development of organized crime.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK