Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Africká kultura jako inspirační zdroj západního umění
Název práce v češtině: Africká kultura jako inspirační zdroj západního umění
Název v anglickém jazyce: African culture as a source of inspiration in western art
Klíčová slova: primitivní umění, evropské výtvarné umění, umělecké směry 20.století, africká kultura, západní kultura
Klíčová slova anglicky: primitive art, european fine art, art movements of 20th century, african culture, western culture
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.12.2011
Datum zadání: 25.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce je moment setkání dvou kultur, a to na úrovni uměleckých artefaktů. V práci bude věnována pozornost především africké kultuře, která ovlivnila západní umělecké směry. Bude uplatněno studium a analýza teoretických pramenů a komparace dosavadních poznatků. Cílem práce je zaznamenat reflexi africké kultury v západním světě a zmapovat její odkaz v uměleckých směrech 19. a 20. století.
Seznam odborné literatury
Boas, F. (1955). Primitive art. Toronto: Courier Dover Publications.
Čapek, J. (1996). Umění přírodních národů. Liberec: Dauphin.
Čapek, J. (2009). Knihy o umění. Praha: Triáda
Flam, J. D. & Deutch, M. (2003). Primitivism and twentieth-century art: a documentary history. Berkeley: University of California Press.
Goldwater, R. J. (1986). Primitivism in modern art. London: Harvard: University Press.
Gombrich, E. H. (1997). Příběh umění. Praha: Mladá fronta: Argo
Grijp, P. Van der (2009). Art and exoticism: an anthropology of the yearning for authenticity. Berlin: Lit Verlag.
Holas, B. (1979). The civilization and arts of West Africa. Paris: P. Geuthner.
Layton, R. (1991). The anthropology of art. Cambridge: Cambridge University Press.
Laude, J. (1973). Umění černého světadílu. Praha: Odeon.
Lommel, A. (1972). Pravěk a umění přírodních národů. Praha: Artia.
Mikš, F. (2010). Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění: pozvání k dějinám a teorii umění. Brno: Barrister & Principal.
Pijoan, J. (1991). Dějiny umění. Díl 9. Praha: Odeon.
Pijoan, J. (1991). Dějiny umění. Díl 10. Praha: Odeon.
Slavíková, Z. (1988). Umění subsaharské Afriky. Praha: Univerzita Karlova.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK