Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ironie v díle K.Havlíčka Borovského a H.Heina
Název práce v češtině: Ironie v díle K.Havlíčka Borovského a H.Heina
Název v anglickém jazyce: Irony in the work by k.Havkíček Borovský and H.Heine
Klíčová slova: ironie, satira, Karel Havlíček Borovský, Tyrolské elegie, Heinrich Heine; Německo, Zimní pohádka
Klíčová slova anglicky: irony, satire, Karel Havlíček Borovský, Tyrolské elegie, Heinrich Heine; Německo, Zimní pohádka
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2011
Datum zadání: 23.12.2011
Datum a čas obhajoby: 12.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V úvodu autorka na základě existující odborné literatury vymezí,jak bude ve své práci rozumět pojmu ironie. Poté pojedná o místě ironie v dobovém estetickém kánonu (zejména s ohledem na estetiku romantismu). Jádrem práce bude analýza ironie v dílech zvolených autorů; autorka si bude všímat zejména toho, jakými postupy jednotliví autoři ironii vyjadřují, jakých obsahů se ironie v jejich dílech týká a jak to souvisí s jejich autorskými intencemi a celkovým smyslem jejich děl. Z této analýzy by měla vyplynout specifičnost jednotlivých autorů v zacházení s tímto důležitým nástrojem vyjádření autorského postoje k zobrazovaným skutečnostem.
Součástí řešení tohoto úkolu bude i zřetel k jeho nadnárodním souvislostem, konkrétně pokus o odpověď na otázku, zda a do jaké míry na oba české autory působil inspirativní příklad H. Heina, jednoho z nejčtenějších a nejdiskutovanějších německých spisovatelů v Čechách poloviny 19. století.
Seznam odborné literatury
V. Borecký: Teorie komiky, event. další sekundární literatura k otázce modalit komiky
Hrbata, Z., Procházka M.: Romantismus a romantismy
M. Řepková: Satira Karla Havlíčka
K. Krejčí: Heroikomika v básnictví Slovanů
Časopis pro moderní filologii 1911 (A. Kraus + O. Wagner o vztahu Havlíčka a Heina)
K. Polák: Nerudův vztah k Heinovi, Časopis pro moderní filologii 21, 1934/35
F. Oberpfalzer: Ironie a humor Jana Nerudy, Brázda 1942, s. 173
Německojazyčná literatura o H. Heinovi podle vlastního výběru
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK