Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ideál ženské krásy před a po roce 1989 - analýza diskurzu v časopise Vlasta
Název práce v češtině: Ideál ženské krásy před a po roce 1989 - analýza diskurzu v časopise Vlasta
Název v anglickém jazyce: The ideal of women beauty before and after 1989 - discourse analysis of Vlasta magazine
Klíčová slova: Ideál ženské krásy, diskurs, mediální diskurs, gender, diskursivní analýza, časopis Vlasta, proměna, socialismus, média, genderové stereotypy, genderová socializace
Klíčová slova anglicky: Ideal of women beauty, discourse, media discourse, gender, discursive analysis, Vlasta magazine, transformation, socialism, media, gender stereotypes, gender socialization
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2011
Datum zadání: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná práce pojednává o ideálu ženské krásy před rokem 1989 a po roce 1989 v kontextu společenského a kulturního diskursu v časopise Vlasta. Hlavním předpokladem této práce je tvrzení, že ideál ženské krásy před rokem 1989 se liší od ideálu ženské krásy po roce 1989. Lze předpokládat, že s jinou sociální strukturou, politickým systémem i kulturními formami se mění i diskurs ženské krásy. Charakter práce je teoreticko-empirický. Teorie slouží jako rámec pro vymezení daného tématu a jeho zasazení do sociologické oblasti genderu, ze které vycházím. Výzkumná část práce se věnuje analýze diskursu krásy v časopise Vlasta v roce 1975 a v roce 2005. Cílem této analýzy je provést sérii jednotlivých analýz, které kromě samotného diskursu krásy mapují celková témata časopisu a roli časopisu v daném historickém období. Pro svou práci jsem zvolila kvalitativní sociologickou metodu diskursivní analýzu. Ambicí práce je provést důkladnou analýzu jednoho konkrétního společenského diskursu a představit všechny důležité společenské, historické a kulturní aspekty, které mohou diskurs ovlivňovat, a použít časopis Vlasta jako konkrétní případ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis interprets the ideal of women beauty before and after 1989 in terms of sociological and culture discourse in Vlasta magazine. The key premise of the thesis is the claim that ideal of women beauty differs before and after 1989. It is possible to expect influence of politic system, social structure and culture forms on discourse of women beauty. Character of this thesis is theoretically-empiric. The sociologic gender theory serves as the frame for chosen topic. Research is based on analysis of discourse of women beauty in Vlasta magazine in 1975 and 2005. The goal of overall analysis is to provide series of detailed analysis which describe general magazine topics and role of the magazine in certain historical period beside discourse of beauty. I have chosen qualitative sociological method called discursive analysis for my thesis. Ambition of the thesis is to analyze one specific social discourse and introduce all key social, historical and culture aspects which can influence the discourse and use Vlasta magazine as its concrete case.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK