Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Registrovaná partnerství osob stejného pohlaví z pohledu etiky a práva
Název práce v češtině: Registrovaná partnerství osob stejného pohlaví z pohledu etiky a práva
Název v anglickém jazyce: Partnerships of record of individuals of the same sex from ethics and law point of view
Klíčová slova: Historie homosexuality, homosexualita, homosexualita a náboženství, registrované partnerství, adopce dětí, dárcovství krve, etika, právo, gay, lesba
Klíčová slova anglicky: The history of homosexuality, homosexuality, homosexuality and religion, civil partnership, children adoption, blood donation, ethics, law, gay, lesbian
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: JUDr. Stanislav Sádovský, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.02.2012
Datum zadání: 18.03.2013
Datum a čas obhajoby: 06.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Soužití osob stejného pohlaví se historicky vyvíjelo. Uvolněné nazíráni antiky bylo vystřídáno upjatým středověkem a až posledních cca 50 (možná spíše 30) let znamená posun k libnerálnějšímu vnímání, byť to neplatí pro každou vrstvu společnosti. Protože etika (přesněji však morálka jako neprávní regulativní systém) a právo mají za úkol svým regulativním působením zajistit reprodukceschopnost společnosti a zabránit jejímu rozpadu, je analýza náhledu těchto dvou systémů a jejich náhledu a působení v oblasti dané problematiky zajímavé, zvláště v případě daného tématu, který nepatří mezi zpracovatelsky frekventované.
Zpracovatelka by se měla zaměřit na hitorický vývoj nahlížení společnosti - tzn. významných vrstev společnosti - na problematiku, jež je tématem této práce. Měla by vzít v potaz i vybraná zahraniční prostředí (např. Čína, islám, apod.) Samozřejmostí by mělo být zpracování problematiky z pohledu morálních norem. V ideálním případě by mohl být součástí práce nějaký sociologický průzkum. práce by dále měla předložit přehled právních předpisů, jež se dané problematice věnují, mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána nevyjímaje.
Závěr práce by měl být zaměřen mimo jiné na potvrzení či vyvrácení hypotéza, že právní úprava platná a účinná v ČR odpovídá právní úpravě moderního právního státu a je v souladu s mezinárodními smlouvami, jež ČR ratifikovala.
Seznam odborné literatury
Blahož, J. Balaš, V. Klíma, K. Srovnávací ústavní právo. 1. vydání. Praha : CODEX Bohemia, 1998.
Hanuš, J. (ed.) Lidská práva, nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 136 s. ISBN 80-85959-86-0.
Knapp, V. Teorei práva. 1. vyd.. - Praha : C.H.Beck, 1995 - 247 s. ISBN 80-7179-028-1
Kropáček, L. Islámský fundamentalismus. 1. vyd.. - Praha : Vyšehrad, 1996 - 263 s. ISBN 80-7021-168-7
Šišková, N. Dimenze ochrany lidských práv v EU. 1. vydání. Praha : ASPI, 2003. 228 s. ISBN 80-86395-52-9.
Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2. doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2003. 144 s. ISBN 80-7179-398-1.
Charta základních lidských práv Evropské unie
Sdělení č. 209/1992 Sb., Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8.
Usnesení č. 2/1993 Sb., Předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Všeobecná deklarace lidských práv z 10. 12. 1948.
Kuras, B...[et al.] Islám v Evropě - obohacení, nebo nebezpečí? : sborník textů č.48/2006 1. vyd. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006 - 99 s. ISBN 80-86547-53-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK