Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Možnosti nácviku techniky běhu na I.stupni ZŠ
Název práce v češtině: Možnosti nácviku techniky běhu na I.stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Possibilities of running technique training options at the lower primary level
Klíčová slova: technika běhu, nácvik, mladší školní věk, atletika, metodika, tělesná výchova
Klíčová slova anglicky: running technique, training, middle childhood, athletics, methodology, physical education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2011
Datum zadání: 21.12.2011
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Irena Svobodová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium odborné literatury k danému tématu.
Výběr vhodných cvičení pro zamýšlený experiment.
Volba experimentálních skupin.
Provedení experimentu.
Vyhodnocení experimentu.
Konzultace k řešení DP.
Kontrola částí práce.
Seznam odborné literatury
Prukner, Vítězslav. Didaktika školní atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
Dostál Emil, Velebil Václav a kol.. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.
Fialová Ludmila. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.
Kotyza Petr - Vilímová, Vlasta - Luža, Jiří - Michálek, Josef. Základy atletické přípravy dětí mladšího školního věku. Brno : Masarykova univerzita, 2001.
Růžička Ladislav. Didaktika atletiky pro studující učitelství ZŠ. Praha: Karolinum, 1992.
Válková, Hana. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex, 1992.
Kaplan, Aleš. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009.
Page, Jason. Atletika-technické disciplíny. Praha: Egmont ČR, 2000.
Jeřábek, Petr. Atletická příprava: děti a dorost. Praha: Grada, 2008.
Předběžná náplň práce
Studium literatury vztahující se k tématu DP.
Orientace v technice a metodice nácviku běhu.
Tvorba metodické řady pro zamýšlený experiment.
Výběr experimentálních skupin.
Experiment a jeho vyhodnocení.
Interpretace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of literature relating to the subject DP.
Orientation in technology and methodology training course.
Creation of methodical series for the intended experiment.
Selecting experimental groups.
The experiment and its evaluation.
Interpretation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK