Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sportovní rybářství v Praze a hlavní motivace k provozování této záliby
Název práce v češtině: Sportovní rybářství v Praze a hlavní motivace k provozování této záliby
Název v anglickém jazyce: Sport Angling in Prague and Main Motivation for this Hobby
Klíčová slova: sportovní rybářství, ichtyofauna, Praha
Klíčová slova anglicky: angling, ichtyofauna, prague
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2011
Datum zadání: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Autorka zpracuje literární rešerši vztahující se k historii a současnosti sportovního rybářství v revírech na území Prahy
2. Zpracuje bibliografii základních publikací o mihulích a rybách Prahy
3. Sestaví komentovaný soupis druhů ryb a mihulí známých z území Prahy
4. Zpracuje a vyhodnotí rybářské obhospodařování vybraných revírů na území Prahy (využití rybářských statistik k optimalizaci rybářského obhospodařování vod)
5. Zpracuje rekordní úlovky rybářsky atraktivních druhů ulovených na území Prahy
6. Zpracuje a vyhodnotí dotazník pro pražské sportovní rybáře hodnotící motivační faktory k provozování této záliby
Seznam odborné literatury
1. Hanel L., Lusk S. 2005: Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana, ČSOP Vlašim.
2. Lusk S., Hanel L., Lusková V., Lojkásek B., Hartvich P. 2006: Červený seznam mihulí
a ryb České republiky – verze 2005.
3. Vostradovský J., Leontovyč I., Vostradovská M. 1973: Ichthyofauna pražské Vltavy
v letech 1970-1972. Bulletin VÚRH Vodňany, 19-26.
4. Vostradovský J. 1975: Ryby v pražské Vltavě. Živa, 23, 188-189. Praha.
5. J. Navrátil, S. Martinát, E. Kallabová 2009: Framework for utilizing angling as a
tourism development tool in rural areas. Agric. Econ. – Czech, 55,10: 508–518.
6. Pivnička, K., Čihař M. 1986. Analýza sportovní rybářského využití údolní nádrže
Hostivař v Praze. Živočišná výroba 31, 953-960.
Předběžná náplň práce
Studium literatury a rybářských statistik věnovaných historii a současnosti pražského rybářství. Sestavení soupisu druhů ichtyofauny. Pomocí dotazníků zjistit hlavní motivace proč se sportovní rybáři věnují této zálibě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Author will study history and present position of angling in the Prague territory. The list of lampreys and fishes will be prepared. Using questionnaire will be analysed main motivation for angling.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK