Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací koncepce regionálního muzea. Role regionálního muzea ve výtvarném vzdělávání
Název práce v češtině: Vzdělávací koncepce regionálního muzea. Role regionálního muzea ve výtvarném vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Conception of education in regional museum
Klíčová slova: Regionální muzeum, role muzejního pedagoga, vzdělávací koncepce, vzdělávací program, výtvarná výchova, komunikace muzeum - škola
Klíčová slova anglicky: Regional Museum, The role of the museum edukator, educational concept, educational program, art education, Museum - School Liaison
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2011
Datum zadání: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 17.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Studentka na konkrétním příkladu realizovaných edukačních programů popíše a kriticky reflektuje roli regionálního muzea ve výtvarném vzdělávání. Popíše vznik a souvislosti vzniku jeho vzdělávací koncepce. Popíše roli muzejního pedagoga na podkladě vlastní zkušenosti (reflektivní bilance, konceptová analýza) a konforntuje ji na podkladě rozhovorů s jinými lektory a muzejními pedagogy a odborníky. Konkrétně se zaměří na problém komunikace mezi muzeem, muzejním pedagogem a školou / žáky. Práci pojme jako akční participační šetření.

60 str., CD - příloha
Seznam odborné literatury
Korecký, D.: Médium kurátor. Role kurátora v současném českém umění. Praha: Agite/Fra; Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. ISBN 978-80-86603-51-3
Fulková, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Praha 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
Horáček, R., Zálešák. J.: Aktuální otázky zprostředkování umění. Brno, Masarykova univerzita.
Jůva, V.: Dětské muzeum. Brno, Paido 2004. ISBN 80-7315-090-5.
Brabcová, A.: Brána muzea otevřená. Juko Náchod. ISBN 80-86213-28-5
Horáček, R.: Galerijní animace a zprostředkování umění. Cerm 1998. ISBN 80-7204-084-7.
Kesner, L.: Muzeum umění v digitální době.
Šmajs, J., Klíma, I., Cílek, V.: Tři hlasy. Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou. Brno, Doplněk 2010. ISBN 1081-363-2010.
Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Portál 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK