Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktické situace zaměřené na výuku funkcí na 2. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Didaktické situace zaměřené na výuku funkcí na 2. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Didactical situations for teaching functions at the lower secondary level
Klíčová slova: Didaktika matematiky, funkce, didaktická situace
Klíčová slova anglicky: Didactics of mathematics, functions, didactical situation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2011
Datum zadání: 25.04.2013
Datum a čas obhajoby: 10.06.2013 10:30
Místo konání obhajoby: KMDM
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka bude vycházet z teorie didaktických situací (TDS) a z charakterizace didaktických situací v této teorii. Odhalení souvislostí s dalšími teoriemi z oblasti didaktiky matematiky je vítáno.

V teoretickém základu práce diplomantka bude jasně charakterizovat jednotlivé typy didaktických situací a jevů, které se na ně vážou.

Experimentální část práce bude zaměřena na výuku funkcí na 2. stupni základní školy, proto dilomantka zjistí v učebnicích, které jsou ve školách používány, rozsah a způsob zavedení a práce s funkcemi. Navrhne vhodnou didaktickou situaci podle zásad TDS, vyzkouší ji v praxi a provede analýzu realizované výukové jednotky s případnými návrhy na úpravu původního scénáře.
Seznam odborné literatury
Hrabáková Hana (2005). Využití Teorie didaktických situací v prostředí české školy (Diplomová práce)
Složil Jan (2005). Teorie didaktických situací v české škole. Dělitelnost přirozených čísel v 6. ročníku ZŠ (Diplomová práce)
Hejný Milan a kol. (1990). Teória vyučovania matematiky 2. SPN Bratislava
Učebnice a materiály pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ
Texty připravené prof. Novotnou pro doktorandské semináře oboru Didaktika matematiky
Texty pro učitele k seminářům dalšího vzdělávání učitelů zaměřené na teorii didaktických situací
Předběžná náplň práce
Didaktické situace v TDS a jevy, které s nimi souvisí
Rešerše práce se závislostmi na ZŠ
Výuka funkcí ve vybraných učebnicích pro 2. stupeň ZŠ
Příprava a realizace didaktické situace zaměřené na výuku funkcí na 2. stupni základní školy
Analýza realizované situace
Úprava scénáře podle zkušeností z realizované situace
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Didactical situations in TDS and related effects
Research of the work with dependencies at the Compulsory school level
Functions in selected textbooks for lower secondary level
Creation and realization of a didactical situation for teaching functions at the lower secondary level
Analysis of the executed situation
Modification of the scenario reflecting the experiences from the executed didactical situation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK