Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Stravování dětí mladšího školního věku ve vztahu k prostředí vybrané základní školy
Název práce v češtině: Stravování dětí mladšího školního věku ve vztahu k prostředí vybrané základní školy
Název v anglickém jazyce: Alimentation of the younger school-aged children in relationship with the school environment
Klíčová slova: Výživa, dětství, mladší školní věk, zdraví
Klíčová slova anglicky: Alimentation, childhood, younger school-age, health
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2011
Datum zadání: 26.06.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
.
Seznam odborné literatury
•DOSTÁLOVÁ, J.; HRUBÝ, S.; TUREK, B. Konečné znění výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR[online].Společnost pro výživu, 2009,[cit. 20.3.2012].Dostupné z WWW: <http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html>.MANDELOVÁ, L, HRNČIŘÍKOVÁ, I, Základy výživy ve sportu. Brno : MU Brno, 2007, 66 s. ISBN 978-80-810-4281-0
•MARÁDOVÁ, E, Výživa a hygiena ve stravovacích službách. 2. Vyd, Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2007, 196 s. ISBN 978-82-86578-69-9
•DLOUHÁ, R, Výživa – přehled základní problematiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998, 215 s. ISBN 80-7184-757-7Předběžná náplň práce
Bakalářská práce poskytuje informace o stravování dětí mladšího školního věku se zaměřením na stravování během dopoledne ve škole. Tato věková skupina má jistá výživová specifika, která je nutno dodržovat. Teoretická část práce obsahuje nejdůležitější informace o této problematice. Praktická část je věnována výzkumnému šetření na vybrané základní škole, které je zaměřeno na zjištění stravování žáků prvního stupně, vztah učitelek ke stravování žáků a celkové působení školního prostředí na stravování dětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis provides information about the eating of the younger school-aged children with a special focus on their eating habits during the morning time at school. This age group carries certain alimentation particularities, which need to be observed. A theoretical part of the thesis contains the key information about this issue. A practical part deals with a research at a selected primary school. The research focuses on the determination of the first school pupil´s alimentation, the relationship of a teacher towards the pupil´s alimentation and the overall effect of the school environment on the children´s eating.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK