Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Partnerství a klientský přístup ve spolupráci rodiny a školy
Název práce v češtině: Partnerství a klientský přístup ve spolupráci rodiny a školy
Název v anglickém jazyce: Co-operation between school and family
Klíčová slova: rodina, škola, pedagog, spolupráce rodiny a školy, Začít spolu
Klíčová slova anglicky: family, school, teacher, cooperation of family and school, Step by Step
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2011
Datum zadání: 30.03.2015
Datum a čas obhajoby: 26.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2015
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá formami spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou. Teoretická část porovnává postavení MŠ v minulosti a dnes. Dále charakterizuje formy spolupráce v programu Začít spolu. Vymezuje pojmy profesní a osobnostní kompetence učitelky MŠ, opírá se při tom o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Výzkumná část demonstruje dotazník mateřské školy Šafaříkova Louny a jeho výsledky v průběhu několika let. Tento dotazník se zaměřuje na vnímání spolupráce mezi rodiči a pedagogy dané mateřské školy. Výzkumná část pak také nabízí ukázku dotazníků jiných mateřských škol. V praktické části jsou uvedeny náměty ze ŠVP a TVP. Aktivity, které v MŠ Šafaříkova uskutečňujeme.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá formami spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou. Teoretická část charakterizuje dítě předškolní věku. Popisuje jednotlivé oblasti jeho vývoje. Mapuje možnosti spolupráce školy a mateřské školy v kurikulárních dokumentech a různých výchovně vzdělávacích dokumentech. Dále charakterizuje formy spolupráce v programu Začít spolu. Vymezuje pojmy profesní a osobnostní kompetence učitelky MŠ, opírá se při tom o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Výzkumná část zkoumá naplňování indikátorů stanovených v dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA, v mateřské škole zařazené v programu Začít spolu.
Na základě výsledku výzkumu pak popisuje aktivitu, která se uskutečnila ve spolupráci s rodinou v mateřské škole Louny. Mateřské školy, kde autorka několik let pracovala.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation deals with the forms of cooperation between family and kindergarten. The theoretical part characterizes the preschool child. It discribes each area of preschool children′s evolution? It maps the possibilities of cooperation between schools and kindergartens in the curriculum documents and others educational documents. Also it characterizes forms of cooperation in the education program Step by Step. It defines the concepts of proffesional and personal this findding on the Franework educational program for preschool education.
The research examines the fulfillment of theindicators set out in the document named Competent Educator of the 21 st Century: ISSA s Definition of Quality Pedagogy, i tis inclusion in preschool education in program Step by Step.
It describes the aktivity based on research, which was held in collaboration with the family in Preschool Šafaříkova louny. The Author of this dissertation worked in this kindergarten for several years.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK