Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo-britské vztahy v letech 1945-1948 ve světle dokumentů MZV ČSR
Název práce v češtině: Československo-britské vztahy v letech 1945-1948 ve světle dokumentů MZV ČSR
Název v anglickém jazyce: Czechoslowak-British Relations 1945-1948 using the Documents of the Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs
Klíčová slova: politicko-diplomatické vztahy, československo-britské vztahy, třetí republika, Ministerstvo zahraničních věci ČSR, Archiv ministerstva zahraničních věcí ČR, Labour party
Klíčová slova anglicky: Politico-diplomatic relations, Czechoslovak-British relations, Third republic, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Archive of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Labour party
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládaná diplomová práce se zabývá československo-britskými vztahy v letech 1945 – 1948 s primárním využitím dokumentů Archivu ministerstva zahraničních věcí České republiky. Práce je zaměřena na politicko-diplomatické vztahy a popisuje vývoj těchto vztahů na pozadí událostí významných pro obě země, jako jsou například parlamentní volby, otázka transferu německého obyvatelstva či postoj Československa a Velké Británie k nabídce Marshallova plánu. Diplomová práce je rozdělena na šest kapitol sledujících vztah obou zemí od koncepce československé zahraniční politiky, založené na spolupráci jak s Východem, tak i Západem, přes vývoj bilaterálních vztahů, které byly ovlivněny mimo jiné i parlamentními volbami v obou zemích, až k vzájemným zahraničním návštěvám. Text práce mapuje poválečné období až do února 1948, kdy došlo kvůli změně politického režimu ke zhoršení bilaterálních vztahů Československa a Velké Británie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis examines the Czechoslovak-British relations between 1945 and 1948 primarily by analysing documents found in the Archive of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The thesis focuses on the politico-diplomatic relations and describes their evolution with regards to events of major importance to both involved countries; such as parliamentary elections, the question of German population transfer, or the attitude of Czechoslovakia and the United Kingdom towards the Marshall Plan. The thesis is divided into six chapters and spans the conception of the Czechoslovak foreign policy, based on cooperation with the East, as well as the West; the evolution of the bilateral relations, which were influenced by, inter alia, parliamentary elections in both countries; and the mutual foreign visits. The post-war period is being examined until February 1948 when the change in political regime resulted in deterioration of the bilateral relations between the two countries.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK