Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The record of sea-level changes, water circulation and sediment dispersion in the Upper Turonian hemipelagic strata of the Bohemian Cretaceous Basin
Název práce v češtině: Záznam změn mořské hladiny, cirkulace a disperze sedimentu v hemipelagitech svrchního turonu české křídové pánve
Název v anglickém jazyce: The record of sea-level changes, water circulation and sediment dispersion in the Upper Turonian hemipelagic strata of the Bohemian Cretaceous Basin
Klíčová slova: svrchní turon, česká křídová pánev, teplické souvrství, změny mořské hladiny, milankovičovské cykly
Klíčová slova anglicky: Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin, Teplice Formation, sea-level changes, Milankovitch cycles
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jiří Laurin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. František Hrouda, CSc.
RNDr. David Uličný, CSc.
RNDr. Tomáš Matys Grygar, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Sedimenty svrchního turonu české křídové pánve (ČKP) umožňují detailní studium záznamu změn mořské hladiny, přínosu klastického sedimentárního materiálu a změn cirkulace v hemipelagickém prostředí, které je obecně jedním z nejvýznamnějších archívů klimatických změn v geologické historii. Předchozí práce naznačují, že litologická cykličnost těchto sedimentů má pravděpodobně vazbu na orbitálně řízené změny insolace a s nimi spojené změny klimatických a oceanografických podmínek (Laurin a Uličný 2004). Laterální variabilita této cykličnosti a její projevy v petrografických, geochemických a geofyzikálních datech jsou důležitým voditkem pro pochopení projevů orbitálně řízených klimatických změn a mechanizmů, které je zprostředkovaly.
Navrhovaná diplomová práce se zaměří na srovnání vybraných petrografických, geofyzikálních a geochemických parametrů svrchního turonu ČKP z několika lokalit, které se lišily pozicí vůči místnímu zdroji klastického materiálu a proudovému systému, který zajišťoval komunikaci s boreální oblastí severozápadní Evropy. Cílem tohoto srovnání je otestování stávajících proxy pro změny mořské hladiny a klastického přínosu (např. Ti/Al, Zr/Al) v prostředí se známou sedimentární historií (Laurin a Uličný 2004; Uličný et al. 2009; Laurin a Vodrážka 2010). Součástí práce bude spektrální analýza geofyzikálních a geochemických data ze svrchního turonu nového výzkumného vrtu Bch-1 Běchary (střední část ČKP), a srovnání výsledků této analýzy s hemipelagickými cykly v západní části pánve.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK