Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spíš tu jenom fungujeme... . Konstrukce lokální identity obyvatel sídliště Špičák v České Lípě
Název práce v češtině: Spíš tu jenom fungujeme... . Konstrukce lokální identity obyvatel sídliště Špičák v České Lípě
Název v anglickém jazyce: We Are Just Languishing Here... . A Construction of Local Identity of the Špičák Prefabricated Housing Estate Residents in Česká Lípa
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2011
Datum zadání: 05.01.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.10.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
• Berger, P., Luckmann, T. (1999): Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury
• Disman, M. (2002): Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, Praha, Karolinum
• Grygar, J. (2005): Těšínská vánočka: splétání lokálních a sociálních
identifikací in Slezský sborník, 103/1: 29 – 57, Slezský ústav, Opava
• Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, Praha, Portál
• Horská, P., Maur, E., Musí l, J., (2002): Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa, Praha – Litomyšl, Paseka
• Musil, J. a kolektiv (1985): Lidé a sídliště, Praha, Svoboda
• Roubal, O. v Socioweb: Když se řekne identita...regionální identita (III. část) (online) Dostupné z http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=149&lst=115 (2009)
• Růžičková, I. (2009): Druhý život Tuchomyšle, Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
• Vaňková, M. (2006): Šluknovský výběžek: identity, narace, reprezentace, Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je identifikovat a interpretovat, zda a jak je současnými obyvateli panelového sídliště X konstruována lokální identita a v jakých kontextech je vyjednávána. Metodologicky se práce bude opírat o kvalitativní výzkum (analýzu polostrukturovaných rozhovorů). Paradigmaticky práce vychází ze sociálního konstruktivismu a identitu/y tedy chápe jako situačně vyjednávanou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK