Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Právo na právní pomoc
Název práce v češtině: Právo na právní pomoc
Název v anglickém jazyce: Right to legal aid
Klíčová slova: právní pomoc, advokát, soud
Klíčová slova anglicky: legal aid, attorney, court
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2011
Datum zadání: 14.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2011
Datum a čas obhajoby: 29.06.2015 15:00
Místo konání obhajoby: m.č. 412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2015
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
  JUDr. David Uhlíř
 
 
Předběžná náplň práce
Tato disertační práce se zabývá problematikou práva na právní pomoc. Cílem práce je pojednat o tom, jak je v České republice realizováno právo na právní pomoc jakožto jedno ze základních lidských práv spadajících do širšího rámce tzv. práva na spravedlivý proces, tj. jaké možnosti se v České republice nabízejí osobě, která potřebuje právní pomoc.

Těžiště této práce spočívá v rozboru problematiky zajišťování práva na právní pomoc v praxi, a to podle okruhu subjektů, které se na realizaci práva na právní pomoc podílejí. Tato práce se zaměřuje zejména na postavení advokacie při realizaci práva na právní pomoc a dále je zde pojednáno o úloze soudů s ohledem na jejich poučovací povinnost ve vztahu k účastníkům řízení. V neposlední řadě se práce věnuje též roli jiných subjektů v zajišťování práva na právní pomoc. Závěr práce je věnován posouzení dostupnosti právní pomoci v České republice, zhodnocení stávající právní úpravy v oblasti poskytování právní pomoci a de lege ferenda jsou zde navržena možná opatření, kterými by bylo možné docílit zlepšení současné situace v oblasti každodenní realizace práva na právní pomoc.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with an issue of a right to legal aid. The aim of the thesis is to introduce how the right to legal aid as a one of the basic human rights falling within so called right to a fair trial is implemented in the Czech Republic. This thesis concerns with opportunities which has a person seeking for legal aid in the Czech Republic.

An analysis of the implementation of the right to legal aid in practice is the core issue of the thesis. The analysis is divided according to subjects who participate on the implementation of this right. The thesis focuses on an impact of advocacy on implementation of the right to legal aid, role of courts regarding their duty to inform parties to legal proceedings. Last, but not least, there is a mention about other subjects participating on the implementation of the right to legal aid in the thesis. The end of the thesis considers the availability of legal aid in the Czech Republic, evaluation of the contemporary legal regulation of the provision of legal aid and with a view to the future law there are described some possible measures which may be adopted to improve the present situation in day-to-day implementation of the right to legal aid.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK