Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení diverzity fyzického habitatu drobných vodních toků. Aplikace v experimentálních povodích horní Blanice.
Název práce v češtině: Hodnocení diverzity fyzického habitatu drobných vodních toků. Aplikace v experimentálních povodích horní Blanice.
Název v anglickém jazyce: Assessment of physical river habitat diversity of streams. Application in experimental catchments of upper Blanice River.
Klíčová slova: fluviálně-morfologické procesy, hydromorfologie, fyzický habitat, odtokový režim
Klíčová slova anglicky: fluvial-morphological processes, hydromorphology, physical habitat, runoff regime
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2013
Datum zadání: 20.02.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: RNDr. Václav Šípek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Předběžná náplň práce
Hodnocení diverzity fyzického habitatu drobných vodních toků. Aplikace v experimentálních povodích horní Blanice.
Cíle práce:
Cílem práce je využití hydromorfologických metod při průzkumu diverzity fyzického habitatu drobných vodních toků a vyhodnocení vlivu revitalizačních úprav.
Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje:
rešerše zahraniční a domácí odborné literatury týkající se problematiky hodnocení kvality fyzického habitatu a významu fluviálního systému s důrazem na působení na říční habitat
charakteristika přírodních poměrů Sviňovického potoka a vyhodnocení variability odtokového režimu
aplikace metodik Rapid Bioassessment Protocol, Channel Assessment Procedure a EcoRivHab na celém toku Sviňovického potoka
Datové zdroje: zahraniční odborná literatura (např. časopisy Limnetica, Hydrobiologia, BioScience, Catena, Basic and Applied Ecology, Freshwater Biology atd.), mapové podklady, data KFGG PřF UK a terénní průzkum
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK