Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Německobrodský graduál Pavla Mělnického z roku 1506
Název práce v češtině: Německobrodský graduál Pavla Mělnického z roku 1506
Název v anglickém jazyce: Německý Brod Gradual by Paul of Mělník from 1506
Klíčová slova: rukopis, graduál, iluminace, utrakvismus, Pavel Mělnický
Klíčová slova anglicky: manuscript, gradual, illumination, utraquism, Paul of Mělník
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2011
Datum zadání: 14.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2011
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Oponenti: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude monografickým zpracováním Německobrodského graduálu z dílny Pavla Mělnického, a to v kontextu jeho další tvorby. Kromě kritického rozboru literatury k tématu, zahrne kodikologický rozbor, formální a ikonografickou analýzu rukopisu, ale též širší otázky kulturně historických souvislostí jeho vzniku.
Osnova
Úvod
1. NĚMECKOBRODSKÝ GRADUÁL V ODBORNÉ LITERATUŘE
2. NĚMECKOBRODSKÝ GRADUÁL A JEHO TVŮRCI
2.1 Iluminátor Pavel Mělnický
2.2 Provenience, datace
3. KULTURNĚ HISTORICKÝ KONTEXT
3.1 Objednavatel z rodu Trčků
3.2 Německobrodský graduál a tvorba Pavla Mělnického
3.3 Úvodní orientace v problému vzniku graduálů literátských bratrstev a k problematice utrakvistického umění v Čechách
4. VÝZDOBA NĚMECKOBRODSKÉHO GRADUÁLU
4.1 Technické parametry, liturgický obsah, knižní vazba
4.2 Rozvrh iluminovaných folií
4.3 Katalog popisu jednotlivých prvků výzdoby
4.4 Popis a rozbor iluminovaných folií
4.5 Shrnutí rozboru výzdoby, analogie
Závěr
Seznam použité literatury a citovaných pramenů
Obrazová příloha
Seznam vyobrazení a zdrojů obrazové přílohy


Seznam odborné literatury
Pavel BRODSKÝ: Katalog iluminovaných rukopisů knihovny národního muzea v Praze, Praha: Koniasch Latin Press, 2000
Barry GRAHAM: Utraquist eucharistic documents of the Jagiellonian era 1471-1526, Toronto 1998
Barry GRAHAM: Bohemian and Moravian Graduals 1420- 1620, Turnhout- Brepols, 2006
Barry GRAHAM: Bohemian Scribes and Illuminators in the Jagiellonian era 1471-1526, Bruxelles 2000
Bernard GRÜEBER: Die Kunst des Mittelalters in Böhmen. Die Spät Gotik. Wien 1879
Jarmila HOŘEJŠÍ/VACKOVÁ: Některé aspekty jagellonského dvorského umění, in: Umění XXI, 1973
Karel CHYTIL: Dějiny českého knihařství. Po stránce umělecké a technické, Praha 1899
Karel CHYTIL: Malířstvo pražské XV. A XVI. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490-1582, Praha 1906
Karel CHYTIL: Vývoj miniaturního malířství českého za doby králů rodu jagellonského, Praha 1896
Karel CHYTIL: Katalog retrospektivní výstavy, Praha 1891
Karel CHYTIL: České malířství prvních desítiletí XVI. století, Praha 1931
Karel CHYTIL: Památky českého umění iluminatorského I, Praha 1915
Karel KONRÁD: Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Od XV. věku do zrušení literátských bratrstev, Praha 1893
Josef KRÁSA: Knižní malířství, in: Pozdně Gotické umění v Čechách, Praha 1978, 387-457
Josef KRÁSA: České iluminované rukopisy 13.-16. století, Praha 1990
Josef KRÁSA: Knižní malba, in: Dějiny českého umění 1/2, Praha 1984, 603-609
Martina KRATOCHVÍLOVÁ: Severočeské iluminované graduály (diplomová práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze), Praha 2003
Jiří KROPÁČEK: České kancionály 16. století a iluminátor Fabián Puléř (diplomová práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze), Praha 1952
Jiří KUTHAN: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců I. Král a šlechta. Praha 2010
Josef MACEK: Jagellonský věk v českých zemích I – III., Praha: Academia, 1992 – 1998
Josef MACEK: Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha: Argo, 2001
Ladislav MACEK/Pavel ROUS: O Trčkově knize. In: Ladislav MACEK/Pavel ROUS: Havlíčkův Brod v pověstech a historii. Havlíčkův Brod 2009, 57–62
Anton František MALINOVSKÝ: Heraldika českých renesančních graduálů. Litoměřického, Rakovnického a Žlutického, Praha 2002
Renáta MODRÁKOVÁ: Čas odložil svůj šat: móda z rukopisů 11.-16. století, Praha: Národní knihovna České republiky, 2008
Renáta MODRÁKOVÁ/Zdeněk UHLÍŘ: Zákon a Písmo: rukopisy české reformace 14.-16. století, Praha: Národní knihovna České republiky, 2009
Jaroslav PEŠINA: České malířství kolem roku 1500 a Itálie, in: Umění 18, Praha 1970.
Emanuel POCHE: Praha středověká. Čtvero knih o Praze, Praha-Panorama 1983
Noemi REJCHRTOVÁ: Role utrakvismu v českých dějinách, in: Praha-UK-Karolinum 1993, 73-77
Noemi REJCHRTOVÁ:: Studie k českému utrakvismu zejména doby jagellonské, 1940
Jan ROYT: Utrakvistická ikonografie v Čechách 15. a první poloviny 16. století, in: Pro Arte-Sborník k poctě I. Hlobila, Praha 2002, 193-202
Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
Jeroným SOLAŘ: Německobrodský graduál. In: Památky archeologické III, 1859, 188–189
Karel STEJSKAL: Iluminované rukopisy a jejich tvůrci, in: Praha Středověká, Praha 1984, 583-603
Josef Vítězslav ŠIMÁK: Zprávy o malířích a iluminátorech pražských doby jagellonské 1471 – 1526, in: Památky archeologické XVIII, Praha 1898 – 1899, 475
Prokop TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců II., Praha 1950, 127-128
Marie TOŠNEROVÁ: Rukopisné fondy archivů v České republice, Vol. 2, Průvodce po rukopisných fondech v České republice, Praha-archiv Akademie věd ČR 1998
Jan Erazim VOCEL: Miniatury české XVI. století, in: Památky archeologické a místopisné, díl II., sešit 6., Praha 1859
Jan Erazím VOCEL: Památky krasopisné, vyňaté z rukopisů knihoven českých, Praha: Skrejšovský 1869
Zikmund WINTER: Kulturní obraz českých měst 1., Praha 1890
Zikmund WINTER: Kulturní obraz českých měst 2., Praha 1892
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je monografie Německobrodského graduálu (Okresní vlastivědné muzeum v Havlíčkově Brodě, SK 2/1) z roku 1506 včetně kritického zhodnocení literatury k tématu, dále upřesnění jeho kodikologického rozboru a důsledné zpracování iluminací z hlediska formální a ikonografické analýzy. Práce se bude zabývat studovaným rukopisem v kontextu tvorby dílny iluminátora Pavla Mělnického a středoevropské knižní malby se zvláštním zřetelem k dílu Albrechta Durera. Zahrnuty budou též kulturně historické aspekty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal this work is monographical study of Gradual from Německý Brod from year 1506, its critical evaluation of literature to the theme included, than specification of its codicological description and punctual processing of illumination from the viewpoint of formal and iconographical analysis. This work will research studied manuscript in context of work of workroom of Paul of Mělník and books painting of Middle European with particular view to the work of Albrecht Dürer. Included will be also cultural and historical aspects.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK