Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vytváření představ zlomku na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Vytváření představ zlomku na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Creating images of fraction at the elementary school
Klíčová slova: Zlomek, propedeutika, modely, reprezentace, primární vzdělávání, kurikulární dokumenty
Klíčová slova anglicky: Fraction, propaedeutic, models, representation, primary education, curricula
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2011
Datum zadání: 13.12.2011
Datum a čas obhajoby: 02.09.2014 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pracovat s odbornou literaturou a dalšími zdroji vztahujícími se k obsahu i metodologii
Vymezení východisek práce
Navrhnout a vyhodnotit předexperiment
Realizovat experiment
Zpracovávat výsledky experimentů
Reflektovat jednotlivé fáze i celou práci

Seznam odborné literatury
Kuřina a kol.: Matematika a porozumění světu
Gavora: Úvod do pedagogického výzkumu
Učebnice pro 1.-5. postupný ročník (naše i zahraniční)
Studijní materiály dostupné na www.suma.jcmf.cz
Další literatura bude průběžně doplňována

Předběžná náplň práce
Seznámit se s různými přístupy k vytváření představ pojmu zlomek
Provádět didaktickou analýzu vybraného tématu
Vymezit
• sledovaný problém a formulovat cíl práce,
• adekvátní metody práce
Navrhnout, realizovat a vyhodnotit šetření
Formulovat závěry pro teorii i praxi
Ukázat otevřené otázky
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Becoming acquainted with various approaches to the creation of the notion of fraction
Didactical analysis of the topic
Characterize
• the problem and formulate the goal of the work,
• appropriate methods of the work
Design, implement and evaluate investigation
Formulate conclusions for both - theory and practice
Outline open questions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK