Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krizové životní situace matek s dětmi
Název práce v češtině: Krizové životní situace matek s dětmi
Název v anglickém jazyce: Critical life situation of mothers with children
Klíčová slova: Azylový dům pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou, Příčiny odchodu do azylového domu, Rodina, Služby sociální prevence
Klíčová slova anglicky: A women´s shelter house for mothers with children in Kralupy nad Vltavou, Reasons of leasing to women´s shelter house, Family, Services of social prevence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2011
Datum zadání: 29.05.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářské práce se bude zabývat příčinami, kvůli kterým byly ženy nuceny odejít do azylového domu. Azylový dům, který jsem si pro svou práci zvolila, se nachází v Kralupech nad Vltavou v Sokolské ulici č.p. 139. V teoretické části práce se zaměřím na definici pojmu rodina, funkce rodiny a na patologii v rodinách. Praktická část bude popisovat azylový dům pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou. Konkrétně se zaměřím na chod a prostory azylového domu, počet klientek a program, který je klientkám k dispozici. Ve výzkumné části budou pořízeny rozhovory s respondentkami. Respondentky rozdělím do tří skupin. První skupinou budou klientky s dětmi, které již z azylového domu odešly. Druhou skupinou budou klientky s dětmi, které jsou v zařízení ubytované a připravují se na samostatný život. Třetí skupinou jsou ženy, které své děti vychovávají bez pomoci azylového domu. Výsledkem Bakalářské práce budou doporučení, jak by mohly ženy těmto krizovým situacím předcházet, případně rady pro matky s dětmi, které se v těchto krizových životních situacích již nacházejí.
Seznam odborné literatury
• Česká správa sociálního zabezpečení, Peněžitá pomoc v mateřství [online]. Vystaveno 1.2.2012. [cit. 2013-02-08]. Dostupné z:
<http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.html>
• Český statistický úřad, Pohyb obyvatelstva – 1. až 4. čtvrtletí 2011 [online]. Vystaveno 14.3.2013 [cit. 2013-04-11]. Dostupné z:
<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031312.doc>
• Český statistický úřad, Pohyb obyvatelstva – 1. až 4. čtvrtletí 2011 [online]. Vystaveno 1.6.2012 [cit. 2013-04-11]. Dostupné z:
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/podil_deti_narozenych_mimo_manzelstvi_v_letech_1950_2011>
• Dům na půl cesty a Azylový dům pro matky s dětmi Kralupy nad Vltavou - Minice [online]. Vystaveno 2009 [cit. 2013-11-02]. Dostupné z:
<http://www.dpckralupy.cz/>
• Dům na půl cesty a Azylový dům pro matky s dětmi Kralupy nad Vltavou - Minice, Historie [online]. Vystaveno 2009 [cit. 2013-11-02]. Dostupné z:
<http://www.dpckralupy.cz/historie.html>
• Dům na půl cesty a Azylový dům pro matky s dětmi Kralupy nad Vltavou - Minice, Poslaní [online]. Vystaveno 2009 [cit. 2013-11-02]. Dostupné z:
<http://www.dpckralupy.cz/poslani.html>
• DUNOVSKÝ, J. a kol., 1999. Sociální pediatrie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 297 s. ISBN 80-7169-254-9
• Farní charita Kralupy nad Vltavou, Popis a realizace služby Azylového domu [online]. Vystaveno 20.9.2010 [cit. 2012-11-02]. Dostupné z:
<http://charita.nasefarnost.cz/view.php?cisloclanku=2010090009>
• HAMPLOVÁ, D.; ZEMAN, K.; ŘEHÁKOVÁ, B.; POLÁŠEK, V.; SOUKUPOVÁ, E., 2006. Mimomanželská plodnost v České republice po roce 1989: sociální a ekonomická souvislosti. 1. vyd. Praha: Sociologicky ustav AV ČR, 92 s.
ISBN 80-7330-093-1
• HAVLÍK, R., 2002. Sociologie výchovy a školy. 1. vyd. Praha: Portál, 184 s.
ISBN 80-7178-635-7
• Integrovaný portál MPSV, Obecné informace a vymezení některých pojmů [online]. [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/obecne>
• Integrovaný portál MPSV, Pohřebné [online]. Vystaveno 5.9.2012 [cit. 2013-02-06]. Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pohrebne>
• Integrovaný portál MPSV, Porodné [online]. Vystaveno 5.9.2012. [cit. 2013-02-05]. Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/porodne>
• Integrovaný portál MPSV, Přídavek na dítě [online]. Vystaveno 5.9.2012.
[cit. 2013-02-05]. Dostupné z: <http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite>
• Integrovaný portál MPSV, Rodičovský příspěvek [online]. Vystaveno 1.12.2012. [cit. 2013-02-05]. Dostupné z:
<http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp>
• Justice.com. Oficiální server českého soudnictví, Doporučující tabulka pro stanovení výše výživného[online]. [cit. 2013-02-05]. Dostupné z: <http://archive.is/NURD>
• KOZLOVÁ, L.; TOMANOVÁ, N., 2005. Dobrovolné mateřství bez partnera. In Č. S. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 6, č. 1, s. 31 - 35. ISSN 1213-0028
• MATOUŠEK, O. a kol., 2003b. Metody a řízení sociální práce. 1 vyd. Praha: Portál, 384 s. ISBN 80-7178-548-2
• MATOUŠEK, O., 2003a. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 161s. ISBN 80-86429-19-9
• MATOUŠEK, O., 2005. Sociální práce v praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 352 s.
ISBN 80-7367-002-X
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, Důchodové pojištění [online].
Vystaveno 31.8.2011. [cit. 2013-02-09]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/620>
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nemocenské pojištění [online].
[cit. 2013-02-07]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/7>
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pomoc v hmotné nouzi [online].
[cit. 2013-02-09]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/5>
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, Slučitelnost profesních a rodinných rolí [online]. Vytaveno 30.1 2013. [cit. 2013-02-07].
Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/14472>
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní sociální podpora [online].
[cit. 2013-02-06]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/2>
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, Životní a existenční minimum [online]. Vystaveno 3.1.2013 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/11852>

• MOŽNÝ, I., 2008. Rodina a společnost. 2. upr. vyd. Praha: SLON, 323s.
ISBN 978-80-86429-87-8
• MPSV. Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči. Vystaveno 11.5.2010 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z:
<http://www.mpsv.cz/files/clanky/9198/Analyza_fin_SS.pdf>
• NASS, D. G., 1978. Marriage and the Family. 1. vyd. Canada: Addison - Wesley Publishing Company, 539 s. ISBN 0-201-02500-0
• NOVÁČKOVÁ, J., 2005. Chtít se učit je přirozené. In Č. S. Sedmá generace. Roč. 14, č. 5, s. 5 - 8. ISSN 1212 – 0499
• NOVÁK, T., PRŮCHOVÁ, B., 2007. Předrozvodové a rozvodové poradenství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 144 s. ISBN 978-80-247-1449-3
• PEMOVÁ, T.; PTÁČEK, R., 2012. Sociálně - právní ochrana dětí pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 192 s. ISBN 978-80-247-4317-2
• PRAŽÁKOVÁ, L., 2009. Důvody vyhledání azylových domů pro matky s dětmi v tísni. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 60 s. Diplomová práce
• SEDLÁŘOVÁ, K., 2011. Vybrané aspekty psychického prožívání ženy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Olomouc: Univerzita Palackého, pedagogická fakulta, 82 s. Diplomová práce
• SOBOTKOVÁ, I., 2001. Psychologie rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 173 s.
ISBN 80-7178-559-8
• VÁGNEROVÁ, M., 2004. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 872 s. ISBN 80-7178-802-3
• VOHLÍDALOVÁ, M., 2010. Kdo podává žádost o rozvod a jaké jsou příčiny rozpadu partnerských vztahů?. In Č. S. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 12,
č. 2, s. 48 - 55. ISSN 1213-0028
• Výroční zpráva z roku 2010 [online]. [cit. 2012-08-12]. Dostupné z:
<http://charita.nasefarnost.cz/storage/vyrocni_zprava_10.pdf>
• Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném a účinném znění
• Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném a účinném znění
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá krizovými situacemi, kvůli kterým jsou některé matky s dětmi nuceny vyhledat pomoc v rámci své vlastní rodiny či azylového domu.
Teoretická část je zaměřena na pojem rodina, která je základem tohoto tématu. Rodiny jsou děleny na funkční a klinické. Součástí klinických rodin je také rodina svobodné matky. Tomuto tématu se věnuje kapitola následující (kap. 2). Dále se autorka práce zabývá pojmem krize a formami pomoci, které jsou poskytovány matkám s dětmi. Jednou z forem pomoci, jsou azylové domy, kterými se autorka práce zaobírá nejvíce.
Součástí empirické části jsou výpovědi respondentek, které jsou rozděleny do tří skupin. První skupinu tvoří respondentky, které již azylovým domem prošly a nyní žijí samostatně. Další skupinou jsou respondentky, které jsou v zařízení ubytované a připravují se na samostatný život a poslední skupinou jsou ženy, které své děti vychovávají bez pomoci jakéhokoli zařízení.
Na závěr práce jsou uvedeny rady a doporučení, jakým způsobem lze těmto krizovým situacím předcházet, či jak postupovat, aby nedošlo ke zhoršení dosavadní situace. Metodou, která pomáhá nabídnout vhodná doporučení, jsou strukturované rozhovory s otevřenými otázkami. Součástí rozhovorů jsou také pozorování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with crisis situations of mothers with children, who were compelled to seek aid either within their own family or in shelter house.
The theoretical part works at concept of family. We can distinguish two types of families - well functioning family and clinical family. The second chapter deals with concept of unmarried mother´s family which also falls into the clinical families. There are lots of forms of aid which can mothers utilize. One of these forms is shelter house which was paid close attention to.
The empirical component of this work comprises three groups of utterances or respondents respectively. The first group contains women who already have lived in sanctuary house, and nowadays they live independently. The second group of women lives nowadays in shelter house and they are getting ready for an independent life. The last group includes mothers without any relations to some institutions.
It was used some standardized interview with open-ended questions and observations also. In conclusion there are some pieces of advice and suggestions which can help mothers to protect from this crisis situations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK