Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Bryologicky zaměřená exkurze na území Dolského mlýna pro žáky ZŠ
Název práce v češtině: Bryologicky zaměřená exkurze na území Dolského mlýna pro žáky ZŠ
Název v anglickém jazyce: Bryological Oriented Excursion in the Dolský mlýn Area
Klíčová slova: mechorosty, kapradiny, exkurze, Dolský mlýn
Klíčová slova anglicky: bryophytes, bracken, excursion, Dolský Mlýn
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2011
Datum zadání: 17.04.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce bylo provést analýzu učebnic pro základní školy s ohledem na mechorosty a kapradiny a připravit bryologicky zaměřenou exkurzi, včetně zmapování terénu, na území Dolského mlýna.
Šestá kapitola obsahuje analýzu devíti učebnic z různých nakladatelství. Porovnávala jsem je z hlediska stránkové dotace věnované mechorostům a kapradinám, z hlediska používaných obrazových materiálů doplňující text k mechorostům a kapradinám, z hlediska počtu uvedených zástupců mechorostů a kapradin, zda mají učebnice k dispozici pracovní sešity, metodické příručky pro učitele a materiály, které mohou doplňovat výuku přírodopisu.
Práce v sedmé kapitole podává popis lokality. Zmapování terénu pro připravovanou exkurzi proběhlo v září 2012. Vybrala jsem čtrnáct vhodných stanovišť, která jsou dobře dostupná.
Osmá kapitola obsahuje metodické pokyny pro učitele k exkurzi, pracovní listy a klíč k určování vybraných druhů mechorostů.
Praktické ověření mé práce proběhlo v dubnu 2013, kdy proběhla exkurze s žáky sedmých ročníků základní školy v Děčíně. Laboratorní cvičení, které je nedílnou součástí exkurze, bylo provedeno již v březnu kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Žáci určovali mechy rodu měřík podle mikroskopických znaků. K dispozici měli klíč, který jsem v rámci práce také vypracovala. Podrobný rozbor ověření navržené exkurze představuje kapitola devátá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis was to carry out an analysis of primary school textbooks considering bryophytes and bracken, as well as to plan a biological excursion in the area of Dolský Mlýn which would include mapping the terrain.
The sixth chapter contains the analysis of nine textbooks from different publishing houses. I have compared them in terms of the number of pages dedicated to bryophytes and bracken and in terms of the number of stated bryophytes and bracken representatives. I have also compared whether the textbooks are provided by workbooks, methodological guides and other material, which could variegate biology and natural history teaching.
The seventh chapter characterises the location. Mapping of the terrain for the planned excursion took place in September 2012. I chose fourteen suitable sites which are were easily accessible.
The eight chapter includes methodical instructions of the excursion for teachers, worklists and the key to determining types of bryophytes.
The practical verification of my thesis took place in April 2013 during an excursion of seventh grade pupils from the school ZŠ a MŠ Děčín IV. Laboratory training, which represents an integral part of the excursion took place in March due to unfavorable chmate conditions. Pupils determined mosses of genus Merike according to their microscopical signs. The pupils were equipped by the key, which had been prepared as part of the thesis. A detailed analyses of the verification of the propřed excursion is introduced in chapter nine.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK