Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnostní rysy jedinců závislých na psychoaktivních látkách, na alkoholu a patologických hráčů
Název práce v češtině: Osobnostní rysy jedinců závislých na psychoaktivních látkách, na alkoholu a patologických hráčů
Název v anglickém jazyce: Personality traits of individuals addicted to psychoactive substances, alcohol and pathological gamblers
Klíčová slova: závislostní chování, závislost na alkoholu, závislost na psychoaktivních látkách, patologická hra, osobnost, osobnostní rysy
Klíčová slova anglicky: addictive behavior, alcohol addiction, addiction to psychoactive substances, pathological game, personality, personality traits
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2011
Datum zadání: 08.12.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 09:45
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Procházková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zaměřena na osoby závislé na psychoaktivních látkách, alkoholu a hracích automatech, jejichž osobnost není narušená - tedy nemají žádnou poruchu osobnosti či psychotickou poruchu způsobenou užíváním psychoaktivních látek.
Hlavní oblastí zájmu bude struktura osobnosti dotyčných, jejich sebepojetí, identita, sebehodnocení.
Práce bude členěna na část teoretickou a část praktickou.
V teoretické části budou vymezeny pojmy osobnost, sebepojetí, sebehodnocení apod.
Dále budou popsány rizikové momenty a faktory predisponující k návykovému chování , závislost a klíčové aspekty závislostního chování obecně i dle jednotlivých typů závislostí.
Praktickou část bude tvořit výzkum, provedený na klinickém pracovišti. Za hlavní výzkumnou metodu bude zvolen Osobnostní dotazník MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). S osobami bude také proveden polostrukturovaný rozhovor.
Cílem práce bude zjistit, jaká je osobnostní struktura toxikomanů, alkoholiků a gamblerů. Jak dotyční sami na sebe nahlíží, jak se hodnotí, jaké jsou jejich důležité osobnostní vlastnosti a patologické rysy.
Seznam odborné literatury
BERGERET J., Toxikomanie a osobnost, Praha, Victoria Publishing, 1995
BLATNÝ M., Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy, Praha, Grada, 2010
HELUS Z., Osobnost a její vývoj, Praha, Univerzita Karlova, 2009
KALINA K., Základy klinické adiktologie, Praha, Grada, 2008
MANN J., Jedy, drogy, léky, Praha, Academia, 1996
MEČÍŘ J., Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže, Praha, Avicenum, 1990
NEŠPOR K., Alkoholici, feťáci a gambleři, Praha, Empatie, 1995
NEŠPOR K., Jak zůstat fit a předejít závislostem, Praha, Portál, 1999
NEŠPOR K., Návykové chování a závislost, Praha, Portál, 2007
SKÁLA J., - až na dno:fakta o alkoholu a jiných návykových látkách, Praha, Avicenum, 1998
SKÁLA J., Závislost na alkoholu a jiných drogách, Praha, Avicenum, 1987
VÁGNEROVÁ M., Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha, Portál, 2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK